Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chojna na lata 2016 – 2022

 

 

 

chojnaSTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

W GMINIE CHOJNA

NA LATA 2016 – 2022

 

I. WPROWADZENIE

             Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

            Obecnie stale wzrasta zakres zadań stawianych przed instytucjami pomocy społecznej, co spowodowane jest zróżnicowanymi czynnikami, takimi jak: deficyt nowych miejsc pracy, redukcja zatrudnienia, wzrost kosztów związanych z ochroną zdrowia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, migracja zarobkowa rodziców, czy eurosieroctwo dzieci.

Nie ulega wątpliwości, że dziś w dość skomplikowanej rzeczywistości istnieje wyraźna potrzeba budowania spójnej i trwałej polityki społecznej, w której określone priorytety będą realizowane z zapewnieniem dostępności do zróżnicowanych w zależności od potrzeb społecznych instrumentów pomocowych, a podejmowane działania oparte będą na zasadach programowania, subsydiarności, elastyczności i otwartości.

Warunkiem skuteczności podejmowanych działań jest przeprowadzenie rzetelnej diagnozy problemów społecznych, oceny posiadanych zasobów i deficytów a następnie usystematyzowanie tych działań tak, aby stanowiły konkretny plan postępowania.

Znowelizowana ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 930 z późn. zm.) zobowiązuje samorządy gmin do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Istotą nowego modelu działania pomocy społecznej w oparciu o opracowaną strategię jest jej uspołecznienie zarówno na etapie planowania, jak też realizacji. W rozwiązywanie problemów społecznych winny być zatem zaangażowane organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego, w tym między innymi podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i także społeczność lokalna. Owo zaangażowanie musi być elementem zintegrowanego systemu i mieć charakter partnerski w stosunku do administracji, szczególnie na poziomie lokalnym.

            Elementem uspołecznienia procesu budowy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chojna było powołanie Zarządzeniem Nr 489/VII/2016 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 23 listopada 2016 r. Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojna na lata 2016-2022 . W skład 15 osobowego Zespołu weszli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, policji, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Drugim istotnym elementem uspołecznienia tworzenia Strategii było zaangażowanie mieszkańców Gminy w budowanie Strategii przez udział w badaniu ankietowym. Kwestionariusze ankiety, które trafiły do respondentów zawierały pytania dotyczące jakości życia mieszkańców Gminy Chojna i napotykanych problemów społecznych. W celu obiektywizacji pomiaru ankieta została opracowana przez zewnętrzną instytucję badawczą w wersji papierowej i elektronicznej. Analiza wyników pozwoliła poznać poziom życia w Gminie Chojna w ocenie mieszkańców, częstotliwość występowania różnych zjawisk oraz wyodrębnić obszary, które wymagają poprawy.

         Dobrem nadrzędnym Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chojna jest człowiek oraz jego potrzeby zarówno w kontekście indywidualnym, jak i społecznym. Strategia jest dokumentem opisującym, analizującym i wartościującym zjawiska w tym obszarze rzeczywistości, od którego zależy stworzenie wizji godnego życia a w praktyce stanowi skuteczny instrument realizacji przyjętych założeń dla osiągnięcia stanu określonego w wizji.

          Niniejsza Strategia ma charakter długoterminowy, została przygotowana na lata 2016-2022. Jest dokumentem otwartym, podlegać będzie stałemu monitoringowi i ewaluacji, co pozwoli na wprowadzenie zmian w realizacji poszczególnych celów i zadań w zależności od zmieniających się warunków oraz potrzeb społecznych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chojna stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów w zakresie gminnej polityki społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.

 

II. UWARUNKOWANIA PRAWNO-SYSTEMOWE

 1. Spójność z dokumentami programowymi na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym

             Zgodność Strategii z założeniami polityki społecznej zawartymi w dokumentach strategicznych przygotowanych na poziomie europejskim, ogólnopolskim i samorządowym, umożliwia ubieganie się o środki zewnętrzne, m. in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i programów krajowych.

Państwo Członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzenia w ramach Unii wspólnych działań wspierających, uzupełniających i koordynujących w szeroko pojętej dziedzinie ochrony ludności i rozwoju kapitału ludzkiego. W generalnych zasadach strategia jest dokumentem zgodnym z założeniami polityki społecznej UE. Do istotnych programów kształtujących politykę społeczną Unii Europejskiej należą między innymi:

 • Polityka spójności na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR, Europejski Fundusz Społeczny – EFS, Fundusz Spójności – FS)
 • Strategia Europa 2020
 • Europejska Strategia Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu
 • Europejska Strategia w Sprawie Niepełnosprawności 2010 – 2020

         Wśród polskich dokumentów w obszarze polityki społecznej, które wpłynęły na zakres Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojna na lata 2016-2022 znalazły się :

 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
 • Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
 • Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
 • Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016
 • Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

         Na poziomie regionalnym Strategia zgodna jest natomiast z :

 • Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020
 • Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020
 • Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2020
 • Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
 • Strategią rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 – 2022
 • Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim w latach 2015-2017
 • Programu pomocy osobom bezdomnym i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w Gminie Chojna
 • Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chojna.
 • Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021
 • Program Współpracy Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 1. Podstawy prawne

Opracowany dokument stanowi wypełnienie zobowiązań ustawowych art. 17. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ramy prawne działań planowanych na okres 2016-2022 zawarte są w zbiorze aktualnie obowiązujących przepisów, wśród których decydujące znaczenie mają ustawy:

 • ustawa z dnia 12 marca z 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2016, poz.930 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016.446 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016, poz.23 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2016, poz. 1870);
 • ustawa z dnia 15 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2015, poz. 2082 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2016, poz. 1793);
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. 2013, poz. 966 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. 2016, poz.1610 );
 • ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ( Dz. U. 2015, poz. 833 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. 2016, poz. 963 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2016, poz. 645 z póżn. zm.);
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. 2016, poz.1828 );
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.2011 Nr127, poz. 721 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016, poz.1817);
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych ( Dz. U. 2006 Nr 94, poz. 651 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. 2015, 1390 );
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2016, poz. 575 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. 2016, poz. 546 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.2016, poz.487 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. 2016, poz. 224 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. 2016, poz. 1518 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. 2016, poz.169 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U.2016, poz. 599 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. 2016, poz.162 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. 2016, poz.195 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2016, poz. 1255);
 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. 2016, 157);
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. 2016, poz. 785 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej ( Dz. U. 2013, poz. 982 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych ( Dz. U. 2015, poz. 1705 );
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. 2016, poz. 1860).

 

III. CHARAKTERYSTYKA GMINY CHOJNA

           Gmina Chojna położona jest w powiecie gryfińskim w południowo- zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w Polsce północno-zachodniej.

Jej najbliższe otoczenie stanowią gminy: Cedynia, Moryń, Mieszkowice – od południa, Trzcińsko – Zdrój – od wschodu, Banie i Widuchowa od północy. Na zachodnim krańcu Gminy znajduje się granica Polski z Republiką Federalną Niemiec.

Przez Chojnę przepływa rzeka Rurzyca, która jest prawym dopływem Odry.

Chojna posiada dogodne połączenia kolejowe i drogowe.

Powierzchnia Gminy wynosi 333 km2. Użytki rolne zajmują 166 km2, natomiast lasy 121 km2.

Gmina Chojna ma status gminy miejsko-wiejskiej. Siedzibą Gminy jest miasto Chojna. Gmina Chojna obejmuje 23 sołectwa:

Białęgi, Brwice, Czartoryja, Garnowo, Godków, Godków-Osiedle, Grabowo, Graniczna, Grzybno, Jelenin, Kamienny Jaz, Krajnik Dolny, Krajnik Górny, Krzymów, Lisie Pole, Łaziszcze, Mętno, Narost, Nawodna, Rurka, Stoki, Strzelczyn i Zatoń Dolna.

Na terenie Gminy znajdują się też miejscowości niesołeckie: Bara, Barnkowo, Boguszczyn, Drozdowo, Jelonki, Kaliska, Kuropatniki, Lisie Pola, Mętno Małe, Ognica, Ostrów, Pniewko, Przyciesie, Raduń, Strzeszewko, Trzeszcze, Wilcze, Wilkoszyce.

 1. Dane demograficzne Gminy Chojna

          Gmina Chojna stanowi 17,8% powierzchni powiatu gryfińskiego i zamieszkuje ją 16,6% ludności powiatu.

Liczba ludności zamieszkującej obszar Gminy Chojna w 2015 roku wynosiła 13 689 osób i zmniejszyła się w stosunku do 2013 roku o 166 osób .

Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa  zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy Gminy Chojna zawarli w 2015 roku 72 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.

29,9% mieszkańców Gminy Chojna jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

Liczba ludności w Gminie Chojna

Bez tytułu

Źródło: Urząd Miejski w Chojnie

            Z danych demograficznych wynika, że w 2015 roku przyrost naturalny miał wartość dodatnią : 151 urodzeń, 140 zgonów. W 2015 roku urodziło się 139 dzieci, w tym 53,2% dziewczynek i 46,8% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,94 i jest większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. Wnioskować więc można, że przyczyną zmniejszającej się liczby ludności w Gminie Chojna jest migracja lub emigracja.

W populacji mieszkańców Gminy przeważają kobiety – 7 039, przy liczbie mężczyzn 6 650   w roku 2015. W poprzednich latach przewaga kobiet kształtowała się na podobnym poziomie, co przedstawia poniższa tabela.

 

Liczba ludności Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Kobiety miasto 3755 3792 3771
wieś 3343 3303 3268
Mężczyźni miasto 3439 3445 3436
wieś 3318 3267 3214

Źródło: Urząd Miejski w Chojnie

           Z powyższych danych wynika również, że w Gminie Chojna więcej ludzi zamieszkuje w mieście – 7207 osób. Na wsi mieszka 6 482 osób, co stanowi 47,35% z ogólnej liczby ludności. Poniższa tabela prezentuje podział mieszkańców Gminy Chojna ze względu na wiek i  płeć.

Struktura wieku mieszkańców Gminy Chojna

Wiek Płeć Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
0 – 17 kobiety 1264 1339 1309
mężczyźni 1231 1322 1304
18 – 59 kobiety 4277 4281 4256
mężczyźni 4803 4894 4869
60

i więcej

kobiety 1579 1502 1536
mężczyźni 701 630 663

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej

           W 2015 roku na terenie Gminy Chojna zamieszkiwało:

 • 2613 osób w wieku 0-17 lat, co stanowi 18,75% ogólnej liczby mieszkańców,
 • 9125 osób w wieku 18-59 lat, co stanowi 65,47% ogólnej liczby mieszkańców,
 • 2199 osób w wieku 60 i więcej lat, co stanowi 15,78% ogólnej liczby mieszkańców. Struktura wieku mieszkańców Gminy Chojna w   %

1

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

W strukturze wiekowej dominuje ludność w wieku produkcyjnym ( w przedziale od 18 do 59 lat).W tym przedziale kobiet jest znacznie mniej niż mężczyzn. Natomiast liczba kobiet przeważa w przedziale 60 lat i więcej. W tym przedziale kobiety stanowią aż 69,85 % populacji mieszkańców Gminy.

 1. Rynek pracy

      W Gminie Chojna zarejestrowanych  jest 968 działalności. Najliczniej reprezentowana jest działalność w zakresie robót budowlanych, handlu, usług fryzjerskich, naprawy samochodów oraz transportu towarów.

Najliczniej reprezentowane rodzaje działalności w Gminie

Lp Kod PKD Opis kodu Ilość działalności
1 4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 92
2 4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 62
3 4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów, wyrobów tytoniowych 57
4 9602Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne 39
5 4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,                       z wyłączeniem motocykli 32
6 4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach 31
7 4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach 25
8 4941Z Transport drogowy towarów 24
9 4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona                                        w niewyspecjalizowanych sklepach 18
10 4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona                                         w wyspecjalizowanych sklepach 17
11 4331Z Tynkowanie 17
12 4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 16
13 4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach                 i targowiskach 15
14 2562Z Obróbka mechaniczna wyrobów metalowych 15
15 8690C Praktyka pielęgniarek i położnych 14
16 7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 14
17 4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 12
18 6920Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe 12
19 0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 11
20 4932Z Działalność taksówek osobowych 10
21 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób                               w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 10

Źródło: Urząd Miejski w Chojnie

 3. Zasoby mieszkaniowe Gminy

          W zasobie Gminy znajdują się 343 mieszkania komunalne ( stan na koniec roku 2015), w tym 43 lokale socjalne.

Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne w roku 2015 wyniosła 29 i zmniejszyła się w stosunku do roku 2014 o 5 wniosków.

Zmniejsza się również liczba oczekujących na mieszkanie socjalne. W roku 2013 było to 46 oczekujących, w roku 2014 – 44 oczekujących a w roku 2015  na mieszkanie socjalne oczekiwało 41 mieszkańców Gminy.

W poszczególnych latach skierowano do zawarcia nowych umów najmu następującą liczbę wnioskodawców:

 • w roku 2013 – 8
 • w roku 2014 – 4
 • w roku 2015 – 5.

Natomiast liczba umów zawartych w związku z naturalnym ruchem mieszkańców przedstawiała się następująco:

w 2013 r. – 5 umów, w tym 4 na lokal mieszkalny i 1 na lokal socjalny,

w 2014 r. – 2 umowy, w tym 1 na lokal mieszkalny i 1 na lokal socjalny,

w 2015 r. – 6 zawartych umów, w tym 5 na lokal mieszkalny i 1 na lokal socjalny.

            Liczba lokali w ramach istniejącego zasobu mieszkaniowego nie zabezpiecza zapotrzebowania Gminy Chojna na realizowanie nałożonego ustawą obowiązku zapewnienia lokali socjalnych, lokali zamiennych oraz świadczenie pomocy mieszkaniowej gospodarstwom domowym o niskich dochodach. Prognozuje się, iż w kolejnych latach wielkość mieszkaniowego zasobu gminy utrzymywać będzie się na dotychczasowym poziomie przy wzrastającym zapotrzebowaniu na lokale socjalne.

Na terenie Gminy nie ma mieszkań chronionych, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

 1. Oświata i wychowanie

             Edukacja w życiu człowieka jest obecna na każdym etapie. Dzieci i młodzież uczą się w zorganizowanych formach, w przedszkolu i szkole. Rozwój młodego człowieka bez szkoły byłby niepełny i ubogi. Dlatego społeczeństwo przywiązuje do edukacji na wczesnym etapie rozwoju tak dużą wagę. Organizuje bezpłatną edukację a wręcz nakazuje aby uczyć się i nadaje temu formę prawną obowiązku szkolnego. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom jednostki samorządu terytorialnego tworzą przedszkola i szkoły. Stopień organizacji szkół oraz ich lokalizacja uzależniona jest od lokalnych uwarunkowań.

Gmina Chojna ma dość rozbudowaną sieć szkolną z dwoma dużymi szkołami i przedszkolem oraz mniejszymi szkołami ulokowanymi na terenach wiejskich. Odpowiednie zestawienia ukazujące statystycznie sieć szkolną zaprezentowane są poniżej.


Wykaz placówek oświatowych w Gminie Chojna, których organem prowadzącym jest Gmina:

 • Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie im. Kornela Makuszyńskiego
 • Szkoła Filialna w Godkowie
 • Szkoła Podstawowa w Nawodnej im. Wspólnej Europy
 • Szkoła Filialna w Lisim Polu
 • Szkoła Podstawowa w Brwicach im. Przyrodników Polskich
 • Szkoła Podstawowa w Grzybnie im. Marii Konopnickiej
 • Szkoła Podstawowa w Krzymowie im. Olimpijczyków Polskich
 • Gimnazjum w Chojnie im. Janusza Korczaka

Liczba oddziałów w szkołach i przedszkolu

Szkoła Liczba   oddziałów                rok 2013 Liczba

oddziałów                   rok 2014

 

Liczba oddziałów                rok 2015

 

 

Szkoła Podstawowa w Brwicach

                                      6+1                                     6+1                                  6+1
 

Szkoła Podstawowa w Grzybnie

                                   6+1                                        6+1                                 6+1
 

Szkoła Podstawowa w Krzymowie

                                      6+1                                    6+1                                   6+1
 

Szkoła Podstawowa w Nawodnej

                                    9+2                                      9+2                                 9+2
 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie

                                     26+3                                  29+2                               30+1
 

Gimnazjum w Chojnie

 

19

 

17

                               16
 

Bajkowe Przedszkole Miejskie                   w Chojnie

 

10

 

10

10

Źródło: Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie

 

Liczba dzieci w szkołach

Bez tytułu2

Źródło: Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie

        Wszystkie szkoły zapewniają uczniom możliwość spożycia obiadu. Część szkół prowadzi świetlice szkolne.

Liczba dzieci korzystających z zajęć w świetlicach szkolnych

Szkoła Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Szkoła Podstawowa w Brwicach 0 0 0
Szkoła Podstawowa w Grzybnie 0 0 0
Szkoła Podstawowa w Nawodnej 0 0 0
Szkoła Podstawowa w Krzymowie 50 49 54
Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie 128 125 150
Gimnazjum w Chojnie 235 302 288
SUMA 413 476 492

Źródło: Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie

            Gmina realizuje program pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. Liczba osób, którym wypłacono stypendia i zasiłki szkolne przedstawia się następująco:

rok 2013: styczeń – czerwiec – 307 uczniów

          wrzesień – grudzień – 325 uczniów

rok 2014 : styczeń – czerwiec – 319 oraz 1 zasiłek szkolny

           wrzesień – grudzień – 346 oraz 2 zasiłki szkolne

rok 2015:  styczeń – czerwiec – 345 uczniów

                 wrzesień – grudzień – 310 oraz 2 zasiłki szkolne

         W Gminie Chojna funkcjonuje Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie oraz oddziały przedszkolne w szkołach, co zaspokaja potrzeby mieszkańców Gminy w zakresie opieki przedszkolnej.

Liczba dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych

Szkoła Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Szkoła Podstawowa w Brwicach 11 11 8
Szkoła Podstawowa w Grzybnie 22 13 16
Szkoła Podstawowa w Nawodnej 32 23 24
Szkoła Podstawowa w Krzymowie 23 13 8
Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie 60 39 17
Przedszkole w Chojnie 237 242 234
SUMA 418 341 307

Źródło: Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie

 

          W Gminie Chojna funkcjonują także placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Należą do nich :

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie im. Mieszka I:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Gimnazjum Specjalne,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie
 • Technikum Budowlane im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie
 • Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. ppor. Ryszarda Kuleszy.


 1. Kultura

          Centrum Kultury w Chojnie, który tworzą Dom Kultury oraz  Miejska Biblioteka Publiczna, jest głównym organizatorem i moderatorem wydarzeń kulturalnych na terenie całej Gminy.

W Domu Kultury działają:

 • pracownia muzyczna: ACOUSTIC SOUND – zespół wokalno-instrumentalny, GLAZUR SQAD – zespół młodzieżowy, Kapela Rewir, Emeranto – zespół śpiewaczy, Jarzębina  zespól wokalno – instrumentalny, warsztaty instrumentalne i wokalne, studio nagrań
 • pracownia plastyczna: koła plastyczne Barwa, Impresje, Pracownia kreatywności, warsztaty plastyczno-techniczne
 • pracownia rekreacyjna: Chojeńska Amatorska Liga Piłki Siatkowej , Klub Złotego Wieku , Klub miłośników Filmu
 • pracownia rytmiczna Klub Zdrowego Kręgosłupa – zajęcia relaksacyjne z elementami tańca i pilatesu, Szkoła Tańca „FOCUS”, zajęcia zumby
 • pracownia teatralna: grupa teatralno-muzyczna ,,Abrakadabra”, grupa teatralno-kabaretowa „FANABERIA”
 • pracownia fotograficzna

            Centrum Kultury w Chojnie zajmuje się prowadzeniem świetlic środowiskowych w Grabowie, Nawodnej, Stokach, Łaziszczach, Mętnie, Lisim Polu, Krajniku Dolnym, Krajniku Górnym, Grzybnie, Godkowie, Godkowie Osiedlu, Białęgach, Jeleninie, Rurce, Zatoni Dolnej, Kamiennym Jazie, Brwicach, Naroście, Krzymowie, Strzelczynie i Chojnie. Świetlice otaczają opieką, tworzą warunki do nauki, rozwijania zainteresowań, wyrównują braki wychowawcze i edukacyjne, wzmacniają u wychowanków poczucie własnej wartości a także rozwijają umiejętności radzenia sobie w trudnych  życiowych sytuacjach.

W ramach zajęć świetlic środowiskowych odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, językowe, matematyczno-logiczne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, czytelnicze, a także  turnieje sportowe, wycieczki, wyjazdy na basen, lodowisko, przedstawienia teatralne, dyskoteki, bale, spotkania z ciekawymi osobami, projekcje filmów,     bajek.

W Godkowie Osiedlu, Naroście, Grzybnie, Łaziszczach, Krzymowie, Rurce, Lisim Polu,  Mętnie, Krajniku Dolnym, Zatoni Dolnej, Jeleninie, działają także świetlice wiejskie. które są miejscem organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Celem proponowanych form jest rozwijanie  zdolności i zainteresowań młodych ludzi poprzez  zajęcia rekreacyjno-sportowe, wokalne, kulinarne, manualne, rytmiczne, aerobik, gry i zabawy, imprezy z okazji Dnia Babci, Dnia Mamy, Dnia Dziecka itp. Działania podejmowane w świetlicach odnoszą się do tworzenia bezpiecznej i ciepłej atmosfery w grupach, propagowania bezpiecznego i aktywnego stylu życia, kształtowania umiejętności interpersonalnych , integrowania uczestników zajęć świetlic środowiskowych i wiejskich  poprzez wspólne projekty, a także organizowanie ferii i wakacji.

 

Liczba dzieci w świetlicach środowiskowych

MIEJSCOWOŚĆ Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Białęgi 19 18 17
Brwice 22 23 15
Chojna 30 25 28
Godków Wieś 18 17 18
Godków Osiedle 19 21 18
Grabowo 14 16 17
Grzybno 15 13 16
Jelenin 13 12 10
Kamienny Jaz 25 23 23
Krajnik Górny 26 22 22
Krajnik Dolny 18 15 17
Krzymów 22 19 20
Lisie Pole 18 16 19
Łaziszcze 14 15 16
Mętno 23 19 20
Narost 20 19 21
Nawodna 14 13 15
Rurka 11 12 13
Strzelczyn 17 15 16
Zatoń Dolna 15 16 16

 Źródło: Centrum Kultury w Chojnie

 

            Od maja 2011 w galerii przy Centrum Kultury  działa Punkt Informacji Turystycznej. Ze względu na liczne walory turystyczne oraz dużą liczbę gości odwiedzających Chojnę odgrywa on ważną rolę w działaniach promujących miasto i Gminę.

W Punkcie można uzyskać informacje na temat znajdujących się w mieście i jego okolicach atrakcji turystycznych oraz bazy noclegowej i gastronomicznej. Każdy turysta może otrzymać bezpłatnie materiały promocyjne, w tym najnowszy szczegółowy plan miasta oraz folder zawierający opisy oraz fotografie najważniejszych zabytków. Punkt udostępnia także zwiedzającym taras widokowy znajdujący się na wieży Kościoła Mariackiego.

             W ramach pogłębienia i wzmocnienia polsko-niemieckiej współpracy w Krajniku Górnym powstało  Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań należące do „Transgranicznej sieci Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań. Projekt pn. „Transgraniczna Sieć Niemiecko – Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań Landhof Arche Gross Pinnow – Krajnik Górny (Polska) – Landhof Liepe – Dębno (Polska)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna”.

Placówka jest międzynarodowym miejscem spotkań i wymiany transgranicznej i wielopokoleniowej. Organizowane są tu imprezy artystyczno-kulturalne, warsztaty i plenery dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów pełno- i niepełnosprawnych fizycznie  i umysłowo. Grupami docelowymi są grupy z Polski i zagranicy, przedstawiciele urzędów administracyjnych i samorządowych, stowarzyszenia, rodziny z obu stron Odry. Placówka wyposażona jest w 34 miejsca noclegowe, kuchnię, jadalnię, salę konferencyjną, pracownię muzyczną, plastyczną oraz salę terapii.

         

           Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie jest instytucją kultury powołaną do zaspokajania potrzeb kulturalnych, literackich, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Gminy Chojna oraz gmin ościennych. Podstawowym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie  i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

MBP powołana została do upowszechniania dóbr kultury. Udostępnia użytkownikom dzieła literatury polskiej i światowej oraz literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin wiedzy. Uczniowie korzystają z bogatych zbiorów lektur szkolnych.

W czytelni internetowej można uzyskać najnowsze informacje z wszystkich dziedzin wiedzy. Biblioteka umożliwia korzystanie z roczników czasopism. Współorganizuje spotkania różnych stowarzyszeń, organizacji społecznych, celem których jest integracja społeczności lokalnych.

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i regionu. Jest organizatorem wielu różnorodnych form popularyzacji książki i czytelnictwa, m.in. spotkań autorskich, wystaw, spotkań historycznych, promocji publikacji dotyczących regionu, lekcji bibliotecznych i konkursów skierowanych do uczniów wszystkich typów szkół.

Użytkownicy Biblioteki to osoby z każdej kategorii wiekowej, które wypożyczają książki, korzystają ze zbiorów w czytelniach, licznie uczestniczą w organizowanych przez Bibliotekę różnorodnych imprezach.

 

 1. Bezpieczeństwo publiczne

            Bezpieczeństwo publiczne to zadanie organów administracji państwowej  i samorządowej będące przede wszystkim wartością konstytucyjną, dla której ochrony możliwe jest ograniczenie korzystania przez obywatela z jego konstytucyjnych wolności  i praw.

Naczelną instytucją czuwająca nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Chojna jest Komisariat Policji w Chojnie. W jego strukturze działa Wydział Kryminalny, Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego, Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne. Oprócz realizacji działań ustawowych Komisariat podejmuje również wspólne działania z samorządem lokalnymi szczególnie w obszarze profilaktyki.

      Z danych Komisariatu wynika, że najczęściej w Gminie występują kradzieże, uszkodzenie mienia. Spadła liczba nietrzeźwych kierowców, niestety wzrosła liczba przestępstw narkotykowych oraz liczba przypadków znęcania się nad rodziną.

Optymistycznie przedstawiają się statystyki w zakresie przestępstw popełnionych przez nieletnich – w Gminie Chojna w latach 2013-2015 miało miejsce jedno przestępstwo narkotykowe z udziałem nieletniego.

Przestępstwa popełnione w Gminie Chojna

Kategoria przestępstw Ilość przestępstw

w roku 2013

Ilość przestępstw

w roku 2014

Ilość przestępstw

w roku 2015

Rozbój

 

2 1 2
Uszkodzenie ciała

 

1 5 7
Bójka i pobicie

 

4 1 3
Kradzież cudzej rzeczy

 

57 56 38
Przywłaszczenie

mienia

5 6 5
Uszkodzenie mienia

 

20 10 25
Przestępstwa narkotykowe

 

13 7 21
Nietrzeźwi kierując 88 38

 

24

 

Znęcanie się nad rodziną

 

6 11 18
Oszustwa kryminalne

 

3 2 3
Inne

 

15 22 41

Źródło: Komisariat Policji w Chojnie

 

Na podobnym poziomie od kilku lat utrzymuje się w Gminie liczba wypadków drogowych, która przedstawia się następująco:

 

Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Liczba wypadków 13 14 12
Liczba ofiar śmiertelnych 1 3 3

Źródło: Komisariat Policji w Chojnie

        Należy też podkreślić znaczącą rolę Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. W Gminie Chojna funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających 180 strażaków ochotników. Działają również 3 drużyny młodzieżowe liczące łącznie 90 młodych ochotników. O ogromnym wkładzie strażaków ochotników w zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie porządku w Gminie świadczy liczba 220 interwencji w roku 2015. Głównie dotyczyły one wyjazdów do pożarów i wypadków drogowych, także usuwania skutków podtopień, wichur oraz udzielania pomocy przedmedycznej.

 

 1. Ochrona zdrowia

        W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w Gminie Chojna świadczenia zdrowotne świadczą:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Salus” sc., ul. Kościuszki 5, – 4 lekarzy pierwszego kontaktu, 2 lekarzy pediatrów, usługi położnej, usługi pielęgniarki środowiskowej, transport sanitarny.
 • Zakład Opieki Zdrowotnej „Femina”, ul. Kościuszki 7/1, usługi z zakresu położnictwa i ginekologii,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DOM” , ul. Odrzańska 1c – Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe Dla Dorosłych
 • Poradnie specjalistyczne: chirurgiczna, ginekologiczno – położnicza, urologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna (organizator Szpital Powiatowy w Gryfinie)
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Polna 3A
 • Opieka lekarska nocna i świąteczna, ul. Polna 3 (organizator: Samodzielny Publiczny Szpital w Nowogardzie)

Usługi stomatologiczne w ramach NFZ świadczą:

 • NZOZ Gabinet Stomatologiczny Józef Trocki
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.c. „Ortos” Specjalistyczne Gabinety Stomatologiczno-Ortodontyczne

 

       Działalność medyczną w Gminie Chojna prowadzą również prywatne gabinety w zakresie medycyny rodzinnej i innych specjalności, w tym: ginekologii, dermatologii, laryngologii, psychiatrii, neurologii. Działa także 6 podmiotów prowadzących działalność lekarską dentystyczną i 4 podmioty prowadzące działalność fizjoterapeutyczną.

W Ginie realizowane były również programy odnoszące się głównie do edukacji zdrowotnej i wczesnej profilaktyki.

 

 1. Organizacje pozarządowe, wspólnoty parafialne

           Rola organizacji społecznych w życiu lokalnej społeczności w obecnej rzeczywistości stale wzrasta. Organizacje non profit mogą doskonale uzupełniać instytucje państwowe w realizacji nałożonych na nie zadań, między innymi dzięki dużemu społecznemu zaangażowaniu członków, a także dzięki możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł.

W Gminie Chojna zarejestrowane są liczne i zróżnicowane pod względem profilu działalności organizacje pozarządowe:

 • Chojeńsko – Gryfińskie Stowarzyszenie Wspólnej Europy
 • Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie
 • Douzelage European Town Twinning
 • Fundacja Kościół Mariacki w Chojnie / Königsberg – Neumark
 • Stronnictwo Demokratyczne. Klub Miejski
 • Stowarzyszenie Rybackie Pojezierza Myśliborskiego
 • Koło Pszczelarzy w Chojnie
 • Zachodniopomorski Związek Sybiraków im. św. Rafała Kalinowskiego
 • Związek Sybiraków Koło Terenowe w Chojnie.
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Sekcja Chojna
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Chojnie
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Koło Terenowe nr 24 w Chojnie
 • Stowarzyszenie Koło Niewidomych w Chojnie
 • Stowarzyszenie Amazonek „Teresa” w Chojnie
 • Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania Nasze Lotnisko
 • Chojeńskie Stowarzyszenie na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży IMPOSSIBLE IS POSSIBLE – NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy”
 • Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa w Chojnie
 • Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Domu Dziecka w Chojnie „RÓŻA”
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie
 • Stowarzyszenie Lotnicze Stratus
 • Miejski Klub Sportowy Odra Chojna
 • Active Chojna
 • Klub Bokserski Garda Chojna
 • Klub Motorowy Chojna
 • BIKE TEAM CHOJNA
 • Klub Off-Road 4×4 Chojna
 • Polski Związek Wędkarski Koło Rurzyca w Chojnie
 • Klub Krótkofalowców PZK w Chojnie
 • Patriotyczne Stowarzyszenie Pro Patria Chojna
 • Chojeńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „PSIJACIELE”

 

Dużą aktywnością odznaczają się w Gminie:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Krajniku Dolnym
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brwicach
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleninie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mętnie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nawodnej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lisim Polu
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelczynie

Liczne są również uczniowskie kluby sportowe:

 • Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny Victoria
 • Uczniowski Klub Sportowo – Turystyczny Feniks
 • Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Lisie Pole
 • Uczniowski Klub Sportowy Hetman Grzybno
 • Uczniowski Klub Sportowy Klon Krzymów
 • Uczniowski Klub Sportowy Relaks Chojna
 • Uczniowski Klub Sportowy Sekwoja Brwice
 • Uczniowski Klub Sportowy Rurzyca Nawodna
 • Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Stoki
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Błękitni Białęgi
 • Uczniowski Klub Krajoznawczo Turystyczny Traperzy

Istotny kapitał stanowią Koła Gospodyń Wiejskich

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rurce
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Godkowie Osiedlu
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Brwicach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybnie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennym Jazie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nawodnej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Krzymowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mętnie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Lisim Polu
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czartoryji
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jeleninie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Krajniku Górnym

Działają również wspólnoty parafialne:

 • Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego w Brwicach
 • Parafia rzymskokatolicka p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Chojnie
 • Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Chojnie
 • Parafia rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła w Chojnie
 • Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Godkowie
 • Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Krajniku Górnym
 • Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Nawodnej
 • Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętego Antoniego w Grzybnie

 

Przy parafiach Świętej Trójcy i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie działa CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

 

 1. Instytucje pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest podstawową jednostką organizacyjną gminy wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych. Swoim działaniem obejmuje obszar całej Gminy.

Do zadań Ośrodka należy:

1) tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania pomocy społecznej, w tym

rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób

i rodzin,

4) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,

5) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom, rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

6) świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

7) kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia,

8) wspieranie rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie prowadzi również postępowania i wypłaca świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Zajmuje się także przyznawaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych. OPS jest też realizatorem programów pomocowych, w tym np. wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny oraz wojewódzkich programów Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora zajmuje się przyjmowaniem wniosków, zamawianiem i dystrybucją kart.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie to dzienny ośrodek wsparcia dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawowym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest przede wszystkim podtrzymywanie w dobrej kondycji psycho-fizycznej i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub z przewlekłą chorobą psychiczną. Oparcie to w szczególności pomoc w prawidłowym pełnieniem ról społecznych, gospodarowaniu pieniędzmi, załatwianiu spraw urzędowych, wykonywaniu czynności dnia codziennego, aktywnym spędzaniu wolnego czasu, motywowanie do pracy przez wykorzystanie posiadanych umiejętności, utrzymanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. Wszystkim tym działaniom przyświeca myśl, by utrzymać uczestników w ich środowisku społecznym i rodzinnym.

 

Interdyscyplinarny Zespół do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W związku z art. 6, ust. 1 i 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Burmistrz Gminy Chojna powołał Zarządzeniem Nr 55/V/2011 z dnia 10 marca 2011 r. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Chojna do realizacji zadań objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, Kuratorskiej Służby Sądowej, organizacji pozarządowej.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Komisji należy inicjowanie działań w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Komisja podejmuje działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy.

Działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikają z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i realizowane są przez GKRPA w szczególności poprzez:

 • uczestniczenie w konstruowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok oraz w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Programu;
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z zapisami ustawy;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych – w zakresie ustalonym w ustawie.

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z problemem alkoholowym

Głównym zadaniem Punktu jest udzielanie porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Psycholog pracujący w Punkcie wspiera osoby uzależnione oraz członków ich rodzin, udziela konsultacji oraz porad psychologicznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień. Motywuje osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii oraz osoby współuzależnione do uczestnictwa w terapii. Wspomaga osoby pijące ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego zachowania. Udziela wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub zachęca do udziału w grupach wsparcia.

 

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (OION) funkcjonuje od czerwca 2006 roku. Działa on w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Priorytetem w działalności OION jest funkcja informacyjna, dzięki której następuje:

– ograniczenie procesu marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych;

– umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym

i zawodowym;

– zapewnienie osobom niepełnosprawnym równego dostępu do praw, dóbr i usług;

– zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego;

– wyrównywanie szans i stwarzanie warunków do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

OION służy merytorycznym wsparciem w zakresie wiedzy dotyczącej ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, dostarcza rzetelnych i kompleksowych informacji służących wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych w aktywizacji społecznej i zawodowej. OION informuje w szczególności o:

 1. a) ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 2. b) możliwościach wsparcia finansowego, rzeczowego osób niepełnosprawnych w szczególności dotyczących:

– przekwalifikowania i szkoleń;

– zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

– likwidacji barier funkcjonalnych;

– turnusów rehabilitacyjnych;

 1. c) działalności gospodarczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;
 2. d) ustawowym wspieraniu pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;
 3. e) organizacjach i instytucjach prowadzących działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 4. f) programach PFRON skierowanych do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych.

 

IV. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ

 1. Bezrobocie

         Bezrobocie to zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia. Stan ten spowodowany jest brakiem równowagi pomiędzy podażą pracy a popytem na pracę. W Polsce stało się kwestią społeczną, świadczy o tym dynamika, skala i struktura zjawiska.

 

Porównanie liczby osób bezrobotnych w powiecie gryfińskim zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie na koniec roku 2015

 

Bez tytułu4

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie

 

            W latach 2013-2015 Gmina Chojna  charakteryzowała się wyższym w stosunku do województwa zachodniopomorskiego i powiatu gryfińskiego wskaźnikiem bezrobocia.  Zmniejszająca się liczba zarejestrowanych  bezrobotnych w dużej mierze wynika z faktu, że część młodych ludzi,  głównie  dobrze wykształceni absolwenci migrują nie tylko do okolicznych miast, lecz także w inne rejony Polski i za granicę ze względu na brak ofert zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

 

Wskaźnik bezrobocia w %   w latach 2013 – 2015

 2

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie

 

             Dla scharakteryzowania problemu bezrobocia w Gminie ważna jest analiza danych dotyczących podziału bezrobotnych według wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy.

Jak wynika z  zebranych  danych w latach 2013-2015   w grupie bezrobotnych zdecydowanie najwięcej było ludzi młodych w wieku 25-34 lata. Od lat wciąż  liczną grupę bezrobotnych  mimo spadającej liczebności w poszczególnych grupach, stanowią osoby   w przedziale wiekowym 35-44 lata oraz 45-54 lata. Wzrasta natomiast liczba osób po 60 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

 

Liczba bezrobotnych w poszczególnych grupach wiekowych

 

 

Przedział wiekowy

 

Rok 2013

 

Rok 2014

 

Rok 2015

18-24 lata 247 169 128
25-34 lata 299 228 193
35-44 lata 244 178 163
45-54 lata 268 199 160
55-59 lat 146 130 117
60 lat i więcej 50 57 60

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

 

Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności Gminy Chojna w wieku

produkcyjnym w latach 2013-2015

 

6 4 5

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie

 

        Powodami pozostawania tak licznej grupy osób w wieku produkcyjnym bez pracy z jednej strony jest nie tyle brak miejsc pracy, co występowanie dużej skali nielegalnego zatrudnienia i powszechność „pracy na czarno” oraz poziom wykształcenia i kwalifikacji.

Od lat zdecydowanie lepszą sytuację na rynku pracy posiadają osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i wyższym, i tych w rejestrach bezrobotnych figuruje najmniej. Problem bezrobocia w największym stopniu dosięga osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz   gimnazjalnym i niższym. Zestawiając ten fakt z sytuacją na rynku pracy, należy nadal zachęcać młodzież do zdobywania wykształcenia, natomiast w przypadku osób już bezrobotnych szczególny nacisk należy położyć na szkolenia, dokształcanie i zmianę kwalifikacji zawodowych.

 

Liczba osób bezrobotnych z podziałem na wykształcenie w latach 2013-2015

7

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

 

         Sytuacja bardziej niekorzystna jest sytuacja  kobiet, które przeważają  w statystykach osób bezrobotnych. Wynika to głównie z faktu pozostawania przez długi czas bez pracy i bierność zawodową spowodowaną urlopem macierzyńskim, urlopem wychowawczym a w konsekwencji trudnościami  w powrocie na rynek pracy.

 

Liczba bezrobotnych z podziałem na płeć  w Gminie Chojna  w latach 2013-2105

8

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie

 

          Szczególnej uwagi wśród  bezrobotnych wymagają  osoby bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy czyli długotrwale bezrobotni .

Już krótkotrwały brak pracy  negatywnie wpływa  na poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb. Długotrwałe bezrobocie powoduje natomiast szybką degradację ekonomiczną jednostki i rodziny, stwarza zagrożenie wykluczeniem społecznym rodzin, sprzyja wzrostowi zjawisk patologicznych, wywołuje poczucie beznadziei,  powoduje dezaktualizację a nawet  utratę kwalifikacji zawodowych osoby bezrobotnej. Długotrwałe bezrobocie sprzyja też występowaniu  zjawisk wyuczonej bezradności oraz pokoleniowego dziedziczenia biedy i bezrobocia.

 

Liczba osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w Gminie Chojna w latach 2013-2015

 9

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w  Szczecinie

 

Konsekwencją braku pracy jest z pewnością  narastające ubóstwo, ale również bezdomność, czy uzależnienia. Bezrobocie jest stanem dotkliwym nie tylko dla osób pozostających bez pracy, ale także dla członków ich rodzin.  Brak pracy zarobkowej zaburza poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa rodziny z powodu ograniczenia materialnego zabezpieczenia i możliwości zaspokajania  często nawet podstawowych potrzeb.

Stąd też bezrobotni stanowią dość znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na tle ogólnej liczby mieszkańców Gminy Chojna.

 

Liczba  korzystających ze świadczeń  OPS z powodu bezrobocia

 

 

Rok

 

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń OPS

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń z powodu bezrobocia Liczba osób                               w rodzinach korzystających ze świadczeń                                 z powodu bezrobocia
ogółem w tym               na wsi
2013 598 276 155 822
2014 529 273 146 817
2015 494 244 130 710

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

Rodziny korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie z powodu bezrobocia  w latach 2013-2015

 10

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

              Jak wynika z analizy problemu bezrobocia w Gminie Chojna, mimo obniżania się wskaźników bezrobocia  w wymiarze krajowym jak i regionalnym, liczba pozostających bez zatrudnienia wskazuje na konieczność podjęcia działań w tym obszarze.

Oprócz zapewnienia środków finansowych rodzinom cierpiącym niedostatek z powodu braku stałych źródeł  zarobkowania, należy położyć nacisk na aktywizację osób bezrobotnych  i lokalnych pracodawców.

Aktualnie o atrakcyjności osób na lokalnym rynku pracy decyduje nie tyle poziom wykształcenia, co dostosowanie zdobywanych kwalifikacji do  zmieniającego się rynku pracy. Ważna jest koordynacja działań pomiędzy podmiotami oferującymi usługi szkoleniowe, pracodawcami, pomocą społeczną oraz instytucjami rynku pracy i szkołami.

W realizacji aktywnych  form pomocy bezrobotnym, takich jak: szkolenia, staż u pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne, podkreślić  należy istotną rolę   pracodawców.

Należy też podjąć działania zmierzające do aktywizacji kobiet, których powrót na rynek pracy jest trudniejszy. Natomiast analiza przyczyn długotrwałego bezrobocia i ich stopniowa eliminacja to szansa do ograniczania niekorzystnych zjawisk takich jak wyuczona bezradność i dziedziczenie biedy.


 1. Ubóstwo

             Ubóstwo to najczęstsza od lat przyczyna korzystania ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie. Pojęcie ubóstwa w świadomości społecznej oznacza brak dostatecznych środków materialnych do życia i pojmowane jest jako bieda oraz niedostatek.

W ekonomicznym ujęciu z ubóstwem   związane są następujące pojęcia:

 • Poziom minimum egzystencji, przyjmowany jako granica ubóstwa skrajnego. Minimum egzystencji obliczane jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Uwzględnia ono jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może być odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia.
 • Ustawowa granica ubóstwa, określona jako kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej.
 • Relatywna granica ubóstwa, określona jako 50% średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych (obliczonych na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych) i pokazuje tych, których poziom konsumpcji jest niższy niż większości ludzi w Polsce i odbiega znacząco od poziomu przeciętnego.

 

            W IV kwartale 2015 r. dla gospodarstwa 1-osobowego minimum egzystencji wyniosło 545 zł a granica ubóstwa relatywnego 734 zł (dane IPiSS).

W przypadku ubóstwa ustawowego przy obliczaniu granic ubóstwa obowiązują dwie wielkości progowe: dla osoby samotnie gospodarującej (gospodarstwo jednoosobowe) oraz dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym. W IV kwartale 2015 r. granica ubóstwa ustawowego dla gospodarstwa 1-osobowego wyniosła 634 zł a dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym 514 zł.

            Ubóstwu szczególnie sprzyja bezrobocie, niski status zawodowy oraz zamieszkiwanie na wsi lub w małym mieście. Oprócz czynników związanych z rynkiem pracy oraz miejscem zamieszkania, ważną determinantą ubóstwa jest skład gospodarstwa domowego – w tym przede wszystkim liczba dzieci. Czynnikiem istotnie decydującym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku pracy. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne i rodziny osób bezrobotnych, których  głównym źródłem utrzymania są niezarobkowe źródła, głównie świadczenia społeczne inne niż emerytury i renty. Wykształcenie jest również jednym z ważniejszych czynników różnicujących zagrożenie ubóstwem. Zasadniczo, im wyższe wykształcenie, tym mniejsze jest ryzyko życia poniżej minimum egzystencji.

Ze względu na typ gospodarstwa domowego – grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem stanowią rodziny wielodzietne, wśród których obserwowane są znacznie wyższe wskaźniki ubóstwa, niż wśród innych typów rodzin. Dane  GUS wskazują, że w 2014 r. poniżej minimum egzystencji żyła co dziewiąta osoba w gospodarstwach małżeństw z 3 dzieci oraz co czwarta osoba w gospodarstwach małżeństw z 4 lub większą liczbą dzieci. Osoby tworzące rodziny niepełne były we względnie lepszej sytuacji. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym dla rodzin niepełnych wyniósł około 6%. Sytuacja rodzin niepełnych jest zróżnicowana i w przypadku samotnych rodziców z większą liczbą dzieci poziom zagrożenia ubóstwem jest wyższy. Do czynników zwiększających zagrożenie ubóstwem należy także zaliczyć obecność osoby niepełnosprawnej w gospodarstwie domowym.

         W 2015 r. udział ubogich beneficjentów pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności w Polsce wynosił 5,0%.

W Gminie Chojna z powodu ubóstwa Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy

 • 7,98% wszystkich mieszkańców Gminy w roku 2013
 • 7,32% wszystkich mieszkańców Gminy w roku 2014
 • 5,70% wszystkich mieszkańców Gminy w roku 2015.

 

 

Liczba  osób ubogich korzystających ze świadczeń OPS                                  

12

Źródło: Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie

 

            Zauważa się spadek odsetka osób ubogich wśród ogólnej liczby mieszkańców Gminy, jak również zmniejszanie się liczby rodzin zgłaszających się o pomoc spełniających kryterium dochodowe stosowane w przypadku ubiegania się o świadczenia pieniężne. Mniejsza liczba osób żyjących w ubóstwie to pozytywne zjawisko. Należy jednak wziąć pod uwagę zmniejszanie się liczby mieszkańców  Gminy oraz podwyższenie kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pomocy społecznej w IV kwartale 2015 roku.

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa

13

Źródło: Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie

Skutkami  ubóstwa jest dezorganizacja życia rodziny, niedożywienie (szczególnie dzieci), zaniedbania w warunkach mieszkaniowych, ograniczony dostęp do edukacji i kultury, rożnego rodzaju patologie.

W celu minimalizowania negatywnych efektów życia w ubóstwie w Gminie Chojna realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego każdego roku opłacane są posiłki dla ponad 200  uczących się dzieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej  udziela wsparcia w formie pracy socjalnej oraz w formie świadczeń pieniężnych, w tym zasiłków  celowych i specjalnych zasiłków celowych z budżetu gminy na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, na wykonanie drobnych remontów  i napraw w mieszkaniu.

Zakres pomocy finansowej  udzielanej z powodu ubóstwa

 

Rok

Liczba rodzin

 

 

Liczba osób

w rodzinach

 

Liczba świadczeń

 

Kwota wypłaconych świadczeń

ogółem w tym na wsi
 

2013

 

 

440

 

260

 

1106

 

934

 

194 424 zł

 

2014

 

 

365

 

198

 

1012

 

676

 

141 178 zł

 

2015

 

331

 

155

 

780

 

488

 

62 332 zł

 

 

Źródło: Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie

 

W udzielaniu wsparcia osobom i rom z powodu ubóstwa z jednej strony jest zabezpieczenie na właściwym poziomie w budżecie Gminyywowanie  mieszkańców  do zmiany postaw i większej aktywności na rynku pracy.

 

 1. Niepełnosprawność i długotrwała choroba. Sytuacja seniorów.

Niepełnosprawność utożsamiana z  ograniczeniem w zakresie funkcjonowania indywidualnego i społecznego oraz długotrwała choroba to kolejne po ubóstwie i bezrobociu najczęstsze przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie Chojna.

Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)  przyjmuje, że „do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby, z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach  z innymi obywatelami”.

W Polsce stosowane są co najmniej dwie definicje dotyczące osób niepełnosprawnych. Pierwsza z nich to definicja wynikająca z przepisów prawa i dotycząca prawnej podstawy kwalifikacji do grupy osób niepełnosprawnych. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych mamy na myśli osoby posiadające stopień niepełnosprawności orzeczony przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, lekarzy orzeczników ZUS, KRUS.

Natomiast druga, stosowana jest w statystyce GUS jest dużo szersza i ujmuje nie tylko osoby niepełnosprawne prawnie, ale również osoby, które  orzeczenia o niepełnosprawności nie posiadają, lecz deklarują, że mają ograniczenia w wykonywaniu wybranych czynności życiowych. (tzw. niepełnosprawność biologiczna).

Podobnie jak nie ma jednej definicji niepełnosprawności nie ma też jednego rejestru osób niepełnosprawnych. Skalę zjawiska pokazują badania ankietowe wykonywane przez różne pracownie. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbył się w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 roku (baza danych Eurostatu-  dane wg stanu na 31 marca 2011) osób niepełnosprawnych w Polsce żyło 4 697,0 tys. (co stanowiło 12,2% ogólnej populacji ludności kraju).

Pod koniec 2014 r. według metodologii Eurostatu w Polsce żyło blisko 7,7 mln osób niepełnosprawnych, które twierdziły, iż z powodu problemów zdrowotnych miały ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują. Dane dotyczą niepełnosprawności biologicznej.  W tym samym czasie wyniki Europejskiego Ankietowego Badanie Stanu Zdrowia (EHIS)  pokazują, że prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiadało ponad 3,8 mln mieszkańców Polski. Zgodnie z metodologią  stosowaną w badaniach zdrowia populacja osób niepełnosprawnych, tj. posiadających  orzeczenie prawne lub/i ograniczoną zdolność wykonywania czynności, ale tylko w stopniu poważnym,  liczyła 4,9 mln osób.

Dane GUS wskazują, że najliczniejsza populacja osób niepełnosprawnych zamieszkiwała województwo lubuskie, łódzkie i zachodniopomorskie, w których blisko co szósty mieszkaniec był osobą niepełnosprawną.

Częstość występowania niepełnosprawności rośnie wraz z wiekiem, gwałtownie po ukończeniu 50 roku życia. W 2014 r. wśród czterdziestolatków niepełnosprawna była co jedenasta osoba, a wśród pięćdziesięciolatków – blisko co piąta, w grupie osób 70 letnich częściej niż co trzecia, zaś w grupie najstarszych – co druga.

 

Częstość występowania niepełnosprawności według grup wieku w województwie zachodniopomorskim

 

 

 

Województwo

zachodniopomorskie

Osoby niepełnosprawne
 

ogółem

 

0-14 lat

 

15-29 lat

 

30-49 lat

 

50-69 lat

 

70 lat

i więcej

w odsetkach danej grupy wieku
 

15,1

 

8,0

 

7,3

 

5,6

 

24,4

 

41,1

 Źródło: GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia „Stan zdrowia ludności Polski w 2014 roku”

 

Na podstawie danych  Ośrodka Pomocy Społecznej można zaobserwować  wzrost liczby  rodzin  korzystających z pomocy ze względu na niepełnosprawność o 12 % od  roku 2013 do roku 2015.

Odsetek mieszkańców Gminy korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności

14

 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

Większość osób niepełnosprawnych utrzymuje się z rent, emerytur oraz zasiłków. Wciąż spora liczba pozostaje bez pracy i pozostaje na  utrzymaniu   rodziny i/lub korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Niepełnosprawnej osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy zgodnie z orzeczeniem ZUS lub legitymującej się  orzeczeniem o znacznym  albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje zasiłek stały. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej i przysługuje w wysokości różnicy między kryterium dochodowym  a dochodem. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi dla osoby samotnie gospodarującej to 604 zł  miesięcznie.  Z zasiłku stałego korzystały :

 • w roku 2013- 94 osoby
 • w roku 2014- 103 osoby
 • w roku 2015 – 108 osób.

Osoby z niepełnosprawnością są również w grupie beneficjentów pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych.

 

Liczba korzystających z pomocy OPS w związku z niepełnosprawnością

 

Korzystający z pomocy OPS z powodu niepełnosprawności  liczba rodzin                                         liczba osób                      w rodzinach
ogółem w tym na wsi
w roku 2013 149 66 327
w roku 2014 167 71 337
w roku 2015 179 91 326

 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

 Część osób niepełnosprawnych pobiera z OPS również  zasiłek  pielęgnacyjny. Natomiast rodziny, których członkiem jest osoba z niepełnosprawnością  wymagająca  pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu,  mogą  ubiegać się o świadczenie opiekuńcze:

 • świadczenie pielęgnacyjne – 44 świadczeniobiorców w 2015 roku
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 świadczeniobiorców w 2015 roku
 • zasiłek dla opiekuna- 42 świadczeniobiorców w 2015 roku.

 

Mimo wsparcia finansowego sytuacja bytowa osób niepełnosprawnych i rodzin z osobą niepełnosprawną jest niekorzystna. Zagrożenie ubóstwem wiąże się z  wysokimi kosztami ponoszonymi na leczenie i rehabilitację.   Wynika również   z małej aktywności zawodowej samych niepełnosprawnych spowodowanej często niskimi kwalifikacjami, małą liczbą zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne czy brakiem zakładów aktywności zawodowej.

Niepełnosprawność wiąże się również z problemami w funkcjonowaniu w społeczeństwie ze względu na różnego rodzaju  bariery: mentalne, architektoniczne, kulturowe, co w efekcie może prowadzić do wykluczenia społecznego.  Dlatego też istotną rolę w poprawie sytuacji osób z niepełnosprawnością odgrywa rehabilitacja.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia, integracji społecznej.

Na terenie Gminy Chojna działają organizacje pozarządowe  zajmujące się wsparciem i rehabilitacją, głównie społeczną, osób niepełnosprawnych, np. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Chojnie, Stowarzyszenie Amazonek „Teresa”  w Chojnie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy”.

Osoby niepełnosprawne zwykle gorzej oceniają swoje zdrowie niż osoby sprawne, częściej muszą korzystać z pomocy medycznej, częściej też  występują u nich długotrwałe problemy zdrowotne czy choroby przewlekłe.

Do zadań Gminy należy pomoc osobą dotkniętym długotrwałą lub ciężką chorobą, którym  stan zdrowia uniemożliwia podjęcie pracy  zarobkowej, co z kolei powoduje pogorszenie sytuacji finansowej.

W 2013 roku rodziny korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej ze względu na długotrwałą chorobę stanowiły 13,71% wszystkich podopiecznych OPS, którym przyznano świadczenia. W 2014 roku liczba rodzin wynosiła 11,34% świadczeniobiorców a w roku 2015  18,83 % rodzin ( wśród wszystkich świadczeniobiorców) korzystało  ze świadczeń z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby.

 

Liczba korzystających z pomocy OPS w związku z długotrwałą chorobą

Pomoc udzielana                        z powodu długotrwałej choroby                                     liczba rodzin liczba osób                         w rodzinach
ogółem w tym: na wsi
w roku 2013 82 51 164
w roku  2014 60 43 144
w roku  2015 93 41 172

 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

Osoby zmagające się z  przewlekłą chorobą spotykają się z podobnymi problemami jak osoby niepełnosprawne. Długotrwała i ciężka choroba bardzo często przyczynia się do niemożności aktywnego uczestniczenia w tzn. „normalnym życiu”  i prowadzi do zagrożenia wykluczeniem społecznym. Osoby długotrwale chore często mają problemy z samoobsługą i  potrzebna jest im pomoc osoby drugiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie świadczy na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych pomoc w formie usług opiekuńczych, jeżeli są one pozbawione opieki ze strony rodziny. Uwzględniając  szczególne potrzeby osób z zaburzeniami psychicznymi  Ośrodek świadczy również specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Natomiast 35 osób z zaburzeniami psychicznymi korzysta z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnie (dziennym ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

 

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

Rodzaj usług świadczonych                           w miejscu zamieszkania Liczba świadczeniobiorców
 w roku 2013 w roku 2014 w roku 2015
Usługi opiekuńcze

 

36 34 40
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 12 11 11

 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

„Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej” – art. 54. 1. Ustawy o pomocy społecznej.

Tylko w roku 2015 skierowano do domów pomocy społecznej 3 osoby a łącznie ze środków budżetu Gminy dofinansowywano  pobyt w domach pomocy społecznej 15 mieszkańcom, w tym 3 dzieci. Wydatki Gminy na ten cel systematycznie wzrastają i wynosiły: w roku 2015 – 361 470,80 zł,  przy nakładach w latach wcześniejszych odpowiednio: 291 008,24 zł w  roku 2014,  266 341,09 zł w roku 2013.

Do domów pomocy społecznej jak również do zakładów opiekuńczo- leczniczych najczęściej kierowane są ze względu  na stan zdrowia osoby starsze.

Szeroko rozumiany postęp w różnych dziedzinach, szczególnie rozwój medycyny, także  zmiany ekonomiczno-społeczne, wzrost stopy życiowej ludzi, wpłynęły na wydłużenie życia ludzi. Udział osób starszych w polskim społeczeństwie systematycznie rośnie. W Gminie Chojna liczba osób w wieku 60 i więcej lat stanowiła  15,78% ogólnej liczby mieszkańców a odsetek kobiet w tym  przedziale wynosił  69,85 %.

Do najważniejszych problemów ludzi starszych możemy zaliczyć chorobę, inwalidztwo, ale też poczucie nieprzydatności, zmniejszenie więzi rodzinnych, samotność oraz życie w ubóstwie. W świadomości społecznej starość często łączona jest z niedołężnością, a osoby starsze postrzegane są jako  nienadążające za rozwojem technologicznym. Wszystko to powoduje marginalizację osób starszych, jako zbiorowości, co uwidacznia się  w eliminowaniu ich  z aktywnego życia zawodowego i społecznego w momencie, kiedy przekraczają granicę wieku emerytalnego.

Ze względu na swój wiek i stan zdrowia osoby starsze mają ograniczone możliwości podejmowania aktywnych działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji.

Z powodu ograniczenie samodzielności życiowej osoby starsze objęte są pomocą w formie usług opiekuńczych. Uzupełnieniem pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy może być organizowanie pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu.

Należy zwrócić uwagę, że w  grupie seniorów  są również osoby sprawne, o dużym potencjale  i potrzebie aktywności. Istotne jest zatem rozszerzanie oferty aktywnego  spędzania czasu wolnego oraz zapewnienie możliwości jak najbardziej pełnego uczestnictwa w życiu społecznym np. przez stworzenie miejsca spotkań i aktywności dla seniorów oraz rozwijaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych.

Seniorzy  z Gminy Chojna mogą korzystać z Zachodniopomorskiej Karty Seniora, są zwolnieni z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze ( dotyczy osób po 85 roku życia na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/136/2016  z dnia 7 kwietnia 2016 r.) a w trosce o bezpieczeństwo realizowany  jest program  „Bezpieczny Senior”.

 

 1. Niewydolność rodzin w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko, w którym otoczone jest opieką  i ma możliwość zaspokajania swoich potrzeb.  Środowisko rodzinne jest także pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka, w którym uczy się ono nawiązywać kontakty  z innymi ludźmi i zdobywa pierwsze doświadczenia wiążące się z późniejszym życiem społecznym. Jednak nie wszystkie rodziny swoje funkcje realizują w takim stopniu, by dzieci mogły się w nich prawidłowo rozwijać i czuć się szczęśliwe.

W rodzinach  dysfunkcyjnych występują problemy, które zakłócają ich funkcjonowanie i są szczególnie groźne dla dziecka i jego rozwoju psychosomatycznego. Źródłem problemów może być np. bezrobocie rodziców, brak środków finansowych niezbędnych do zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci. Nierzadko  źródło dysfunkcji tkwi w  czynnikach odnoszących się do właściwości osobowościowych członków rodziny np. niezaradność, uzależnienia, przemoc, przestępczość.

W rodzinach niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, bez względu na przyczyny tej niewydolności, rodzicom często brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego i  zapewnienia  poczucia bezpieczeństwa  a deficyt  zainteresowania dziećmi  powoduje, że  pozostawione są “same sobie” i  większość wolnego czasu spędzają wśród rówieśników. Częściej pojawiają się u nich problemy szkolne a nawet konflikty z prawem. Problemy opiekuńczo – wychowawcze są niejednokrotnie  przyczyną umieszczania dzieci  w placówkach wychowawczych, resocjalizacyjnych lub opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, to  powód kwalifikujący rodziny do objęcia pomocą i  udzielania wsparcia przez instytucje pomocy społecznej.

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezradności

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego  

Rok 2013

 

Rok  2014

 

Rok  2015

Liczba rodzin ogółem

 

30 49 36
w  tym:               rodziny niepełne

 

13 27 15
                            rodziny wielodzietne

  

11 23 19

 

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom z dziećmi,  które są niewydolne  w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W Gminie Chojna  pomoc ta realizowana jest głównie poprzez działania asystenta rodziny zatrudnionego  w Ośrodku Pomocy Społecznej       w Chojnie. Zadaniem  asystenta jest wzmacnianie roli rodziny poprzez podejmowanie między innymi następujących działań:

 • analiza sytuacji rodziny oraz przyczyn jej niewydolności;
 • ustalenie i realizacja planu pracy przy czynnym współudziale członków rodziny;
 • pomoc w uzyskaniu stabilizacji bytowej rodziny;
 • rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców;
 • podnoszenie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 • pomoc w integracji rodziny;
 • przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.

Ogólna liczba rodzin oraz liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta

                      

                                 ROK                                                        Liczba rodzin                                                     Liczba dzieci w rodzinach
2013 22 76
2014 20 69
2015 18 55

 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

Jak wynika ze sprawozdań z działalności asystenta rodziny,  rodziny niewydolne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych to najczęściej rodziny wieloproblemowe. Trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi  sprzężone były z  problemami takimi jak: niskie kwalifikacje zawodowe, bezrobocie, ubóstwo, niezaradność życiowa, alkoholizm, przemoc,  niepełnosprawność.

 

 

Główne problemy w  rodzinach  korzystających z pomocy asystenta rodziny w związku      z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Dominujące  problemy w rodzinach niewydolnych                                                                    Rok 2013 Rok 2014    Rok 2015
Bezrobocie 8 5 3
Nadużywanie alkoholu 7 10 10
Przemoc 1 1 0
Niepełnosprawność 8 8 9

 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

Struktura rodzin korzystających z pomocy asystenta

15

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

Wspieranie  rodziny i  pomoc rodzicom  w prawidłowym  pełnieniu swoich ról ma na celu zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienie   powrotu do rodziny biologicznej dzieci, które  zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z Gminy Chojna w latach 2013 – 2015

ROK Liczba dzieci umieszczonych

w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Liczba dzieci umieszczonych

w rodzinnej pieczy zastępczej

2013 1 4
2014 0 2
2015 1 5

 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

W przypadku rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczych i wychowawczych priorytetem jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z prawidłowym funkcjonowaniu rodziny. Wsparcie udzielane rodzinom powinno mieć charakter profilaktyczny i ochronny. Ponieważ problemy rodzin bardzo często wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań,  istotne jest koordynowanie działań wszystkich instytucji działających na rzecz rodziny. Należy zbudować gminny system wspierania rodzin w oparciu o opracowany plan uwzględniający różne formy i metody wsparcia, w tym działalność  asystenta rodziny,  utworzenia placówki wsparcia dziennego, przeszkolenie rodzin wspierających  oraz rozwijanie rodzinnych form opieki zastępczej.

 1. Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej.

Przemoc w rodzinie ma swój szczególny wymiar, ponieważ to rodzina powinna swym członkom gwarantować bezpieczny i harmonijny rozwój kształtujący osobowość człowieka, jego system norm i wartości. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi dla jej członków a w szczególności dla dzieci niezmiernie głębokie i szkodliwe konsekwencje w bliższej lub dalszej perspektywie. Przemoc w rodzinie występuje  niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu społecznego przenosi się na relacje i funkcjonowanie człowieka w różnych płaszczyznach życia społecznego.

           Przemoc w rodzinie – zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe albo cyklicznie powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy:

 • przemoc fizyczna
 • przemoc psychiczna
 • przemoc seksualna,
 • przemoc ekonomiczna
 • zaniedbanie

 

Diagnozowaniem zjawiska przemocy w rodzinie, także  profilaktyką w tym zakresie oraz koordynacją działań  pomocowych dla  rodzin doświadczających przemocy domowej zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Burmistrza Gminy Chojna Zarządzeniem                Nr 55/V/2011 z dnia 10 marca 2011r. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • organizacji pozarządowej.

 

Skalę zjawisko przemocy domowej  w Gminie Chojna  obrazują  poniższe dane.

Liczba mieszkańców  w Gminie Chojna doświadczających przemocy

Rok Liczba rodzin

 

Liczba osób                              w rodzinach Odsetek osób doświadczających przemocy w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców
2013

 

29 101 0,72 %
2014

 

62 218 1,56 %
2015

 

44 147 1,05 %

 Źródło: Sprawozdania z działalności ZI

 

Zdecydowaną większość  procedur Niebieskiej Karty wszczynają funkcjonariusze policji oraz pracownicy socjalni.

Rodziny, w których zdiagnozowano problem przemocy domowej zostają objęte interdyscyplinarnymi działaniami w ramach procedury  Niebieska Karta od momentu potwierdzenia przemocy  w rodzinie do czasu jej trwałego ustania.

 

Liczba procedur „Niebieska Karta”  realizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny

 

 

Rok

Liczba prowadzonych procedur Liczba zgłoszeń, co do których nie było zasadności podejmowania działań Liczba zakończonych procedur
2013

 

34 0 14
2014

 

62 2 35
2015

 

25 2 33

 Źródło: Sprawozdania z działalności ZI

Pomoc rodzinom, w których występuje przemoc realizowany jest przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup roboczych we współpracy z członkami  rodzin według przyjętego planu pomocy. Każdorazowo plan pomocy jest zindywidualizowany z uwzględnieniem wszystkich dostępnych metod i narzędzi.

Z analizy procedur Niebieska Karta wynika, że  najczęściej przemocy domowej doświadczały kobiety w wieku 35-60 lat. W Gminie Chojna nie odnotowano w latach 2013-2015 aktów przemocy skierowanych bezpośrednio wobec dzieci. Często są one jednak świadkami przemocy, co niekorzystnie wpływa na ich sytuację i dalszy rozwój. Wśród wszystkich  rodzin, w których występowała przemoc odsetek rodzin z małoletnimi dziećmi wynosił w roku 2014  51,6% (32 rodziny  – 45 dzieci)  a w roku 2015  54,5%  (24 rodziny czyli –  52 dzieci).

Natomiast osobami stosującymi przemoc byli głównie mężczyźni, w większości przypadków mający  problemy z nadużywaniem lub uzależnieni od alkoholu. Są oni kierowani do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu nadużywania alkoholu w różnych formach (leczenie farmakologiczne, wsparcie psychologiczne, udział w spotkaniach grupy samopomocowej). Do Komisji w roku 2013 skierowano 17 osób stosujących przemoc, w roku 2014 – 24 osoby  a w roku 2015 skierowano 15 mężczyzn stosujących przemoc i nadużywających alkoholu.

W ramach działań pomocowych dla osób stosujących przemoc dedykowany jest  „Program  korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie”. W roku 2014  skierowano do udziału w programie 30 osób stosujących przemoc, 3 wzięły udział  i tylko 1 osoba zrealizowała  program. W roku 2015 na 17 osób skierowanych tylko 1 osoba stosująca przemoc w rodzinie uczestniczyła i ukończyła program.

Przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna jest przestępstwem. Przestępstwo znęcania się jest przestępstwem ściganym z urzędu lub po złożeniu zawiadomienia, Z danych statystycznych wynika, że znaczna część spraw z art. 207 Kodeksu karnego zostaje umorzona. Najczęstszym powodem umarzania spraw bądź odmowy wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa, w których sprawcą jest osoba najbliższa dla ofiary jest brak dowodów  lub wycofanie się osoby doświadczającej przemocy.

 

Zestawienie postępowań przygotowawczych i aktów oskarżenia

 

Rok

Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych

 

Ilość umorzonych postępowań Ilość sformułowanych aktów oskarżenia
2013

 

20 8 12
2014

 

18 7 11
2015

 

15 11 4

 Źródło: Dane Komisariatu Policji w Chojnie

 

Wszystkie rodziny doświadczające przemocy domowej  objęte  zostały  pracą socjalną, uzyskały informacje o możliwości korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistów (prawnik, psycholog, mediator) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Udzielano również pomocy finansowej ze środków własnych Gminy Chojna na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny.

 

Pomoc udzielna z powodu przemocy w rodzinie

Rok

 

Ilość rodzin Ilość osób w rodzinach
2013

 

15 51
2014

 

31 105
2015

 

17 60

 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

Doświadczanie przemocy  jest podstawą do udzielania rodzinom systemowej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych w obecnie obowiązującym porządku prawnym. Znowelizowana w 2010 roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobligowała gminy do opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Celem przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Chojnie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2016 – 2021 jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Chojna oraz zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy.

Obszary  oddziaływań Programu to:

 • Profilaktyka zjawiska przemocy domowej oraz edukacja społeczności lokalnej.
 • Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 • Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
 1. Podnoszenie kompetencji służb i osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania i pomocy osobom doświadczający przemocy domowej.

Program przedstawia szerokie spektrum działań wobec problemu przemocy domowej i tworzy ramy zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chojna. Skuteczność realizacji Programu zależy od zaangażowania poszczególnych instytucji i organizacji w działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania i pomocy  rodzinom.  Realizatorami  Programu są:

 • Burmistrz Gminy Chojna
 • Zespół Interdyscyplinarny jako koordynator realizacji Programu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Komisariat Policji w Chojnie,
 • Placówki ochrony zdrowia,
 • Placówki oświatowe,

we współpracy z :

 • Organizacjami pozarządowymi,
 • Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • Sądem Rejonowym w Gryfinie,
 • Centrum Kultury w Chojnie,
 • Sołectwami,
 • Punktem Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

 

 1. Uzależnienia

Uzależnienie (nałóg) – to silne pragnienie zażywania konkretnych środków, bądź wykonywania jakiejś czynności. Rodzajów uzależnień jest wiele. Można uzależnić się od: alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, papierosów, gier komputerowych, Internetu, seksu, robienia zakupów, pracy.

Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawidłowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne. Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi wiele szkód. Powoduje koncentrację na wykonywaniu jakiejś czynności bądź zażywaniu konkretnego środka. Wpływa też negatywnie na zdrowie psychiczne jak i fizyczne.

Najbardziej powszechnym uzależnieniem jest uzależnienie od alkoholu. Nadużywanie napojów alkoholowych stanowi dziś bezsprzecznie jeden z najpoważniejszych problemów. Zjawisko to stwarza problem złożony i trudny do przezwyciężenia dla wielu osób i nie zależy od płci, wieku ani poziomu wykształcenia. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Przynosi szkody nie tylko  pijącemu, ale też wszystkim w jego środowisku rodzinnym, zaczynając od  nienarodzonych jeszcze dzieci, dzieci wychowujących się w rodzinie osoby uzależnionej oraz dorosłych członków rodziny. W świetle nowoczesnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest chorobą wieloczynnikową, bio-psycho-społeczną, uszkadzającą funkcjonowanie człowieka w sferze somatycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej. Model leczenia tego schorzenia musi być dostosowany do takiego właśnie sposobu postrzegania tej choroby. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych.

Drugim zjawiskiem równie niszczącym człowieka i jego rodzinę oraz wywołującym znaczne koszty społeczne jest narkomania.

Uzależnienie od narkotyków jest chorobą, na którą może zachorować każda osoba eksperymentująca ze środkami zmieniającymi świadomość.  Nieleczona narkomania jest chorobą postępującą i zagraża życiu. O narkomanii słyszymy najczęściej w kontekście patologii społecznej czy przestępczości, rzadziej myślimy o tym problemie w kategoriach choroby. Jednak, jedynie traktowanie uzależnienia od narkotyków jako choroby, pozwala skutecznie pomagać osobom dotkniętym tym problemem, jak i ich bliskim. Według definicji, narkomania to zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikających z działania środków odurzających na organizm. Objawia się między innymi, potrzebą przyjmowania, stale lub okresowo, substancji odurzającej. Wpływa to na zmianę zachowań oraz pogorszenie funkcjonowania we wszystkich sferach życia. Wraz z rozwojem uzależnienia następuje coraz większa koncentracja życia wokół zażywania – osoba uzależniona poświęca coraz więcej czasu, energii i środków na zdobywanie i zażywanie narkotyku. Obecnie poważny wyzwanie stanowią „dopalacze”. Te nowe narkotyki  to produkty o zróżnicowanym składzie, które łączy jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków. Ogromny problem w związku z pojawieniem się dopalaczy oprócz ich szkodliwego działania stanowi stosunkowo łatwa dostępność dla bardzo młodych ludzi.

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy OPS z powodu alkoholizmu lub narkomanii

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób
Ogółem w tym na wsi w rodzinach
Rok 2013
Alkoholizm 20 13 46
Narkomania 2 0 4
Rok 2014
Alkoholizm 45 24 107
Narkomania 2 0 4
Rok 2015
Alkoholizm 36 20 68
Narkomania 1 0 3

 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

 

Należy zwrócić uwagę, że przedstawione dane w powyższych tabelach nie uwidaczniają prawdziwej skali zjawiska uzależnienia. Często jest to problem skrywany, gdyż wiele osób uzależnionych np. od alkoholu nie przyznaje się do uzależnienia i ukrywa go przed innymi. Problem uwidacznia się dopiero wtedy, kiedy uzależnienie zaburza prawidłowe działanie lub nie pozwala rodzinie/osobie funkcjonować  w środowisku.

Uzupełnieniem danych na temat skali zjawiska nadużywania alkoholu i jego skutków dla życia rodziny i szerzej życia społecznego są dane o ilości osób nietrzeźwych ( w tym także nieletnich) zatrzymanych przez funkcjonariuszy policji.


Nietrzeźwość w miejscach publicznych

Działania w stosunku do osób nietrzeźwych Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015
Liczba zatrzymanych do wytrzeźwienia                           w pomieszczeniach policyjnych 126 157 22
Liczba zatrzymanych nietrzeźwych osób nieletnich 1 8 7

 

Liczba nietrzeźwych przewiezionych do Izby Wytrzeźwień 31 42 45

 Źródło: Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz problemów  narkomanii należy do zadań własnych gmin.

W Gminie Chojna  działania te realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwalanym każdego roku Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojna oraz  Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Chojna na lata 2016-2020.

Treść programów jest została dostosowana do lokalnych potrzeb społecznych tak,  aby jak najskuteczniej zapobiegać niebezpiecznym zjawiskom i minimalizować negatywne skutki uzależnień.

Działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii obejmują:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo–rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4)   wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,

5)   pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie tych, które aktualnie występują oraz doskonalenie sposobów rozwiązywania istniejących problemów. Działania w ramach Programu  obejmują:

 • przeciwdziałanie sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim oraz reklamie napojów alkoholowych,
 • rozwijanie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
 • profilaktyczne programy informacyjne i psychoedukacyjne wpływające na podstawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości w szczególności wobec młodzieży i grup podwyższonego ryzyka,
 • leczenie i rehabilitację osoby uzależnionej prowadzi zakład opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.
 • kontrolę przedsiębiorców prowadzących sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych.

Głównym realizatorem wymienionych Programów jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Nr 239/V/2007 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 14 listopada 2007 r.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działania GKRPA w stosunku do osób

i rodzin z problemem alkoholowym

   Rok 2013

 

Rok 2014 Rok 2015
Rozmowy z członkami rodzin osób

z problemem alkoholowym

127 132 117
Czynności zmierzające do orzeczenia                           o zastosowaniu leczenia uzależnienia 5 5 3
Rozmowy interwencyjno-motywujące                         z osobami z problemem alkoholowym 31 79 59
Wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia

leczenia odwykowego

5 3 3

 

Kolonie profilaktyczne dla dzieci 12 10 10

 Źródło: Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność Punktu konsultacyjno-informacyjnego

Liczba osób, którym udzielono porady                        w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym Rok 2013 Rok 2014

 

Rok 2015

 

Osoby z problemem alkoholowym 21 30 30
Członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym 3 4 5

 Źródło: Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Każde uzależnienie to złożone i trudne zjawisko, które wymaga zaangażowania  i skoordynowanego działania licznych służb, instytucji i organizacji pozarządowych. Należy również podkreślić, że uzależnienie, mimo że powinno być traktowane jak choroba, nie zwalnia osoby uzależnionej z odpowiedzialności za konsekwencje, a tym bardziej za podjęcie leczenia i jego przebieg.

 

 1. Bezdomność

W ujęciu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  za osobę bezdomną uznaje się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.”

Bezdomność można definiować w wielu aspektach: psychologicznym, socjologicznym, kulturowym, politycznym, gospodarczym. Jednak jak podkreśla wielu badaczy, bezdomność jest przede wszystkim zjawiskiem społecznym, niepoddającym się opisowi w kategoriach czysto prawnych. Ani formalne prawo do zamieszkania w danym lokalu, ani brak tego prawa, nie przesądzają bowiem niczego w kwestii bezdomności.

Problem bezdomności jest ściśle powiązany z innymi problemami społecznymi: ubóstwem, bezrobociem, nadużywaniem alkoholu, narkomanią, przestępstwami i prostytucją nieletnich, a także z deprywacją w sferach psychicznych: obniżenia własnej wartości, poczucia utraty godności.

Wykluczenie mieszkaniowe, innymi słowy deprywacja czy bieda mieszkaniowa, to zjawisko obejmujące sytuację zarówno niestabilnego i niezabezpieczonego mieszkania, jak i sytuację nieadekwatnego zamieszkiwania. Wykluczenie w tej sytuacji nie obejmuje tylko fizycznych problemów z mieszkaniem (dachem nad głową), ale także problemy                                  z nawiązywaniem relacji społecznych czy uregulowaniami administracyjnymi i prawnymi. Według Europejskiej typologii bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego (ETHOS) wykluczenie mieszkaniowe obejmuje wiele różnorodnych grup obywateli, m.in. ludzi zagrożonych eksmisją, doświadczających przemocy, zamieszkujących substandardowe lub przeludnione mieszkania

Przyczyn jest bardzo wiele, ale jedną z najistotniejszych stanowi brak więzi i oparcia w rodzinie. Dlatego też najbardziej narażone na ryzyko bezdomności są osoby z rodzin rozbitych, osoby samotne, opuszczających zakład karny, nadużywające alkoholu i długotrwale pozostające bez pracy, także opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawczej. Brak środków do życia niejednokrotnie skutkuje utratą mieszkania a to z kolei powoduje, że osobom bezdomnym trudno jest znaleźć pracę, która pozwoliłaby na zmianę warunków życia.

Bezdomni przebywający na terenie Gminy Chojna będący  beneficjentami  Ośrodka Pomocy Społecznej objęci są  wsparciem pracowników socjalnych, korzystają pomocy finansowej  w formie  zasiłków  z przeznaczeniem na zakup żywności, obuwia, odzieży otrzymują gorący posiłek oraz ciepłą odzież. Szczególnie w okresie zimowym osoby bezdomne kierowane są do schronisk dla bezdomnych lub noclegowni jednak niechętnie opuszczają dotychczasowe miejsce pobytu.

Liczba bezdomnych mieszkańców Gminy

Liczba osób bezdomnych W roku 2013 W roku 2014 W roku 2015
Ogólna liczba osób bezdomnych

w tym :

17 21 20
kobiet 1 1 2
mężczyzn 16 20 18

 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

Dane OPS wskazują, że bezdomni w Gminie Chojna to  głównie mężczyźni z różnych grup wiekowych, żyjący w przestrzeni publicznej ( na terenie ogródków działkowych, klatkach schodowych, dworcu kolejowym, opuszczonych budynkach piwnicach).

Miejsce przebywania osób bezdomnych

Liczba bezdomnych ze względu na miejsce przebywania W roku 2013 W roku 2014 W roku 2015
Przebywające w schroniskach dla bezdomnych 2 3 2
Przebywające w przestrzeni publicznej  12 14 15
Przebywające poza terenem gminy Chojna lub w bez ustalonego  miejsca pobytu 3 4 3

 Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie

Bezdomność jest jednym z najbardziej skrajnych przejawów wykluczenia społecznego, nie jest tylko problemem pojedynczego człowieka, ale kwestią społeczną, którą należy rozwiązywać przez opracowanie właściwych programów polityki społecznej.

Uchwałą Nr XLI/ 350 /2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 lutego 20010 r. przyjęto Program pomocy osobom bezdomnym i przeciwdziałania zjawisku bezdomności w Gminie Chojna. Głównym celem Programu jest zapewnienie osobom bezdomnym bezpieczeństwa socjalnego oraz warunków do pełnienia właściwych, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości ról społecznych.

Ze względu na złożoność przyczyn pozostawania w bezdomności, osoby bezdomne wymagają różnorodnych działań na rzecz zaspokojenia ich potrzeb oraz włączenia do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Działania aktywizujące to przede wszystkim indywidualny program wychodzenia z bezdomności, który jest instrumentem socjalnym mającym na celu stworzenie „ścieżki” instytucjonalnego postępowania wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, a także zmobilizowanie tych osób do aktywnej postawy i współpracy z pracownikami służb pomocy społecznej i służb zatrudnienia.

Program taki jest opracowywany wspólnie przez bezdomnego i pracownika socjalnego a jego realizacja wymaga aktywnego współdziałania ze strony osoby bezdomnej w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych.

 1. Analiza problemów społecznych na podstawie ankiet

 

Badania ankietowe przeprowadzono w ramach diagnozy sytuacji społecznej w Gminie Chojna. Kwestionariusz ankiety trafił bezpośrednio do  mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w życiu społecznym Gminy. Badani  anonimowo odpowiadali na pytania w formie pisemnej lub elektronicznej.

Ankietę udostępnioną mieszkańcom Gminy stworzono celem uzupełnienia otrzymanych materiałów i analiz statystycznych od  instytucji takich, jak: Urząd Miejski w Chojnie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie , Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, Komisariat Policji w Chojnie, Centrum Kultury, Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej oraz Głównego Urzędu Statystycznego (baza danych regionalnych www.stat.gov.pl).

Przeprowadzenie badania ankietowego było też elementem uspołecznienia procesu budowy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Ankieta dotyczyła zarówno określenia problemów społecznych jak i jakości życia mieszkańców Gminy Chojna. Wyniki ankiet  posłużyły identyfikacji przyczyn i skali występujących na jej terenie problemów społecznych oraz wskazaniu działań, jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia ich natężenia oraz zminimalizowania ich skutków.

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych grup społecznych. Zdecydowaną większość osób badanych stanowiły kobiety – 48%, natomiast mężczyźni stanowili 32%.
Większość badanych 48% stanowiły osoby w wieku 31-50 lat,

26% w wieku powyżej 50 lat,

23% w wieku 19- 30 lat.

3%    w wieku do 18 lat.

Najwięcej ankiet wypełniły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 28% , podstawowym i licealnym – 26%, następnie z średnim – 22% i wyższym – 18%.

W kwestii statusu zawodowego – 43% ankietowanych posiadało status bezrobotnego, 41% pracownika. Najmniej badanych posiadało status rolnika – 4%   i przedsiębiorcy – 6%.

 

Poziom życia

Jakoś życia mieszkańców jest niezwykle ważnym elementem społeczeństwa. Satysfakcja z miejsca, w którym się funkcjonuje przedkłada się na całą społeczność lokalną. Dla większości badanych mieszkańców Gminy Chojna – 51% warunki życia określane są na poziomie średnim oraz złym – 33%. Oznacza to, że poziom życia w Gminie nie jest w pełni satysfakcjonujący dla mieszkańców. Zadowolenie wskazało tylko 2% ankietowanych.

Na pytanie co należy zrobić, aby podnieść jakość życia w Gminie, badani wskazywali:

 • stworzenie większej liczby miejsc pracy,
 • aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • usprawnienie działań Urzędu Pracy,
 • zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów,
 • rozwinięcie sieci połączeń autobusowych na terenie Gminy,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsc, w których mogliby spędzać aktywnie czas,
 • zapewnienie mieszkańcom dostępu do kina,
 • zorganizowanie bezpłatnych zajęć w Centrum Kultury,
 • zapewnienie mieszkań socjalnych.

 

Sytuacja materialna

Większość badanych ocenia sytuację materialną swojej rodziny jako złą – 38%, natomiast 28% badanych jest zadowolonych ze swojej sytuacji. Posiadane środki materialne oraz ich ewentualny brak przedkładają się w dużej mierze na uczestnictwo w społeczeństwie. Przeszło 57% ankietowanych nie uczestniczy w wydarzeniach kulturalno-integracyjnych. Wśród powodów wskazywali brak zainteresowania z ich strony, brak środków finansowych oraz niemożność dojazdu na imprezy.

 

Sytuacja osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne napotykają według opinii respondentów na wiele utrudnień, m.in. bariery architektoniczne (40%), utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych (27%) oraz bezrobocie – 18%. Warto zaznaczyć, że dla większości mieszkańców dostęp do pomocy medycznej jest bardzo niezadowalający – 35%.

Sytuacja osób starszych

Do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaliczane są również osoby starsze. Do najczęstszych problemów osób starszych wskazanych w ankietach należą: problemy finansowe – 57%, problemy z dojazdem do placówek opieki zdrowotnej – 33%.

Uzależnienia

Zdaniem 52% badanych problem uzależnień w Gminie jest średni, według 45% jest wysoki, natomiast dla 3% badanych – niski. Przyczynami występowania uzależnień są kolejno: bezrobocie, samotność, stres, choroby.

Przemoc

Przemoc domowa występująca na terenie Gminy  Chojna jest zjawiskiem przemilczanym, co potwierdzają wypowiedzi respondentów. 44% badanych uważa, iż zna niewiele takich przypadków, a 27% stwierdza, iż nie zna w ogóle takich przypadków, natomiast 28% zna wiele rodzin, w których stosowana jest przemoc.

Sytuacja dzieci i młodzieży

Problemy społeczne dzieci i młodzieży zdaniem 27% badanych dotyczą bezproduktywnego spędzania wolnego czasu. Zdaniem 22% osób odnoszą się do zaniedbań wychowawczych oraz socjalnych (niedożywienia, higieny). Badani uważają, że właściwymi sposobami rozwiązywania problemów społecznych dzieci i młodzieży są:

 • organizacja zajęć pozaszkolnych,
 • tworzenie świetlic i lokali, w których młodzież mogłaby się spotykać i w których można będzie realizować różnego rodzaju zajęcia
 • organizacja zajęć uświadamiających o skutkach nałogów oraz monitowanie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim,
 • organizacja tematycznych kół zainteresowań.

Podsumowanie badania ankietowego

Jakość życia w gminie Chojna nie satysfakcjonuje większości respondentów. W dużej mierze związane jest to z małą ilością miejsc pracy, w tym niewielkimi działaniami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, a także funkcjonowaniem szarej strefy. Ponadto, respondenci bardzo często podkreślali niezadowolenie z aktywności doradczej Urzędu Pracy, szczególnie dla tych osób, które odbyły już staż bądź szkolenie.

Problemem  wskazywanym przez  mieszkańców jest trudny dostęp do lekarzy specjalistów oraz brak szpitala. Ponadto respondentom brakuje zdecydowanie takich jak kino czy basen. Aktywne spędzanie czasu przyczyniłoby się do zmniejszenia skali bezproduktywnego spędzania czasu przez dzieci oraz młodzież.

Spora część badanych stwierdziła, że dzieci nie uczestniczą w zajęciach pozaszkolnych, ponieważ brakuje rodzicom wystarczających środków finansowych lub dziecko nie jest nimi zainteresowane.

Jednym z poważniejszych problemów w opinii respondentów  jest komunikacja miejska. Badani domagają się poprawy aktualnego stanu rzeczy – usprawnienia komunikacji oraz wyremontowania dworca PKP.

Badanym zależy również na zapewnieniu opieki najmłodszym mieszkańcom, ponieważ brak żłobków stanowi spory problem dla tych kobiet, które chciałyby podjąć zatrudnienie.

 

 1. ANALIZA SWOT

 

Analiza SWOT jest procedurą analityczną pozwalającą na gromadzenie i porządkowanie danych oraz przejrzystą ich prezentację. Jest stosowana jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Pozwala wykorzystać zgromadzone informacje do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach, przy jednoczesnym wskazaniu słabych stron i zagrożeń.

 • S (Strengths)mocne strony  to czynniki wewnętrzne, które stanowią atut, przewagę, zaletę ,
 • W (Weaknesses) – słabe strony  to czynniki wewnętrzne, które stanowią słabość, barierę, wadę,
 • O (Opportunities) – szanse to czynniki zewnętrzne, czyli to co stwarza  szansę korzystnej zmiany,
 • T (Threats)zagrożenia  to czynniki zewnętrzny, czyli to co stwarza niebezpieczeństwo niekorzystnej zmiany.
CZYNNIKI  WEWNĘTRZNE
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 Stabilna struktura pomocy społecznej

Profesjonalna i kompetentna  kadra pomocy społecznej

Wielokierunkowe działania wspierające realizowane przez OPS

Utrwalona współpraca instytucji pomocy społecznej z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami i służbami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych

Wpieranie rodzin będących w kryzysie oraz mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych

Rozwinięta asystentura rodzinna

Zapewnienie  usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Opracowane i wdrożone procedury

współpracy interdyscyplinarnej na rzecz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy

Organizacja wydarzeń na rzecz integracji

osób niepełnosprawnych

Zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym

Funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie

Działalność  świetlic środowiskowych

Zapewnienie dostępu  do przedszkola na poziomie zgodnym z potrzebami mieszkańców Gminy

Realizacja projektów finansowanych

ze środków UE przez placówki oświatowe

Wysoki poziom wsparcia uczniów:

dożywianie dzieci we wszystkich szkołach, stypendia, organizacja dowozów do szkół

Aktywna działalność GKRPA

Bezpłatny dostęp do terapii uzależnień

Wysoka aktywność KGW, OSP,  klubów sportowych

Możliwość kontynuowania w Gminie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym

Duża różnorodność form wsparcia poszczególnych grup bezrobotnych

Korzystne walory przyrodnicze, rozwijająca się agroturystyka

Rozwinięta sieć handlowa

 

 Starzenie się społeczności lokalnej

Emigracja zarobkowa mieszkańców

Duża liczba długotrwale bezrobotnych    mimo obniżania stopy bezrobocia

Utrzymujące się zjawisko wyuczonej bezradności i dziedziczenia biedy

Pogłębiający się kryzys rodziny – przejmowanie opiekuńczych funkcji rodziny przez instytucje

Niewystarczająca liczba pracowników świadczących usługi opiekuńcze w związku narastającym problemem braku opieki nad osobami starszymi ze strony rodziny

Utrudniony dostęp do  instytucjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, z niepełnosprawnością (długi okres oczekiwania na miejsce)

Niezdolność gospodarstw domowych do pokrywania wydatków związanych z podstawowymi potrzebami, w tym z utrzymaniem mieszkania

Liczny odsetek  osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

Niewystarczający zasób mieszkań szczególnie socjalnych, brak mieszkań chronionych

Bariery w przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnością

Brak dostępu do usług asystenta osoby niepełnosprawnej

Brak miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3

Słabo rozwinięta sieć komunikacyjna

Brak oferty terapeutycznej dla rodzin z problemem uzależnień, zwłaszcza kierowanej do dzieci i młodzieży

Trudności w zatrudnieniu specjalistów ( psychologów, terapeutów) w OPS

Niewystarczająca ilość środków finansowych pozwalających na realizację zidentyfikowanych potrzeb w obszarze polityki społecznej

Brak placówki wsparcia dla dzieci

Akceptacja społeczna negatywnych zachowań i zjawisk, w tym przemocy, uzależnień, chuligaństwa

Niewielka aktywność społeczna mieszkańców, słabe zainteresowanie rozwojem wolontariatu

Niewystarczająca oferta  zatrudniania młodych ludzi

Utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów

CZYNNIKI  ZEWNĘTRZNE
         SZANSE ZAGROŻENIA
 Podnoszenie jakości i efektywności działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem funduszy europejskich

Rozwijanie  współpracy pomiędzy instytucjami (OPS, Urząd Pracy, oświata, OHP,  ochrona zdrowia, Policja)

Efektywna aktywizacja zawodowa osób

niepracujących i poszukujących pracy, w szczególności długotrwale wyklu-czonych z rynku pracy

Wzrost aktywności organizacji pozarzą-dowych oraz efektywna współpraca międzysektorowa

Promowanie i rozwój wolontariatu

Tworzenie i wdrażanie specjalnych programów pomocowych  na rzecz osób starszych, bezdomnych, niepełnospra-wnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,  z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł  finansowania

Wzmacnianie funkcji rodziny

Zwiększenie efektywności wsparcia rodzin niewydolnych przez asystenta i rodziny wspierające i zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych  w pieczy zastępczej

Wykorzystanie dostępnych form  w zakre-sie wsparcia rodzin wielodzietnych, np. Karta Dużej Rodziny

Zwiększenie liczby miejsc pracy przez rozwój turystyki i agroturystyki, rozwój ekonomii społecznej, promowanie samozatrudnienia

Wykorzystanie istniejących zasobów  do realizacji zadań  z zakresu polityki społecznej, w tym do  utworzenia ośrodka dla seniorów i ośrodka wsparcia dla dzieci

Ograniczenie skali zjawisk uzależnień, przemocy w rodzinie i bezdomnośc w oparciu o nowe rozwiązania w tych obszarach

Upowszechnianie informacji dotyczących osób starszych, niepełnosprawnych i ich praw

Kształtowania pozytywnych postaw dzieci i młodzieży w stosunku do osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów

Wdrożenie działań na rzecz zwiększenia aktywności osób starszych i niepełnosprawnych

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Niekorzystne tendencje demograficzne – starzenie się społeczeństwa, emigracja zarobkowa

Zjawisko „eurosieroctwa”

Niepożądane formy zatrudnienia (szara strefa)

Pogłębianie się kryzysu funkcji rodziny i osłabienie jej roli w życiu społecznym

Rosnąca liczba rodzin z problemem przemocy w rodzinie

Brak perspektyw zawodowych  zwłaszcza dla młodych  i wchodzących na rynek pracy

Wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych

Zagrożenie ubóstwem osób starszych

Niskie świadczenia emerytalno-rentowe

Zrzucenie odpowiedzialności za opiekę nad osobami starszymi na instytucje

Wykluczenie osób starszych z życia społecznego

Rosnąca liczba osób umieszczanych                         w domach pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych

Ograniczony rynek pracy dla osób niepełnosprawnych

Pogłębiający się proces marginalizacji osób z niepełnosprawnością

Nasilanie się zjawiska pokoleniowego dziedziczenia biedy i wyuczonej bezradności

Wzrastające spożycie alkoholu oraz środków psychotropowych wśród nieletnich

Choroby cywilizacyjne, przejmowanie złych nawyków przez młodzież.

Delegowanie  kolejnych zadań z zakresu polityki społecznej bez właściwego zabezpieczenia finansowego

Stereotypy tworzące niekorzystny klimat dla osób korzystających z wsparcia OPS

 

 

 

 

 

 VI. WIZJA I MISJA

Wizja to wyobrażenie przedstawiające obraz rzeczywistości w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej, sytuacja, w jakiej chcielibyśmy się znaleźć wskutek realizacji misji I celów strategicznych.

Wizja Gminy to opis oczekiwanego w przyszłości stanu, do którego dążyć będą lokalne władze, jednostki organizacyjne, instytucje oraz partnerzy społeczni, wykorzystując własne możliwości i szanse pojawiające się w otoczeniu. Wizja przyświecająca realizacji niniejszej Strategii brzmi:

Gmina Chojna otwarta na potrzeby społeczności; dążąca do skutecznego rozwiązywania problemów wspólnoty przez zintegrowane działania administracji samorządowej, instytucji, stowarzyszeń jak i samych mieszkańców; wspierająca lokalne inicjatywy, w szczególności: społeczne, kulturalne i edukacyjne; a każdy mieszkaniec czuje więź  i identyfikuje się ze swoją Gminą.

Misja natomiast to główny cel strategiczny, który pozwala na sukcesywne dochodzenie do założonych wyobrażeń i urzeczywistnianie wizji. Misja stanowi więc syntetycznie ujęty, kluczowy mechanizm zbliżający Gminę do wyobrażeń zapisanych w wizji i brzmi następująco:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz stworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania rodziny i równych szans rozwoju wszystkim mieszkańcom.

Kluczowym zadaniem Gminy w obszarze polityki społecznej, jest zapewnienie wysokiego poziomu życia swoim mieszkańcom, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków wszelkich zjawisk społecznie negatywnych. Wdrażanie strategii powinno uaktywnić środowiska lokalne, zintegrować mieszkańców Gminy i przyczynić się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych, zapewnić dostęp i umożliwić mieszkańcom rozwój we wszystkich dziedzinach życia.

Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją przedstawionych na kolejnych stronach celów strategicznych i zadań szczegółowych.

 

VII. CELE STRATEGICZNE

CEL I.

WSPIERANIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ ZAPOBIEGANIE UBÓSTWU I MARGINALIZACJI RODZIN

 

CELE OPERACYJNE DZIAŁANIA WSKAŹNIKI REALIZATORZY CZAS REALIZACJI
1. Wspieranie osób bezrobotnych               w zwiększeniu aktywności   w poszukiwaniu                        i podjęciu pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opracowanie                       i realizacja programów służących aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

 

 

 

2. Praca socjalna                  z osobami długotrwale bezrobotnymi                        w celu zmotywowania do większej aktywności                                 w uzyskaniu zatrudnienia

3. Budowanie sieci współpracy między instytucjami, pracodawcami                     i organizacjami pozarządowymi na rzecz ograniczania bezrobocia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

4. Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w tym samozatrudnienie, tworzenia spół-dzielni socjalnych

1.1  Liczba zrealizowanych programów                        1.2  Liczba osób bezrobotnych, które zostały objęte pomocą w ramach programów/ projektów

 

2.1 Liczba osób bezrobotnych objętych pracą socjalną                     2.2  Liczba zrealizowanych kontraktów socjalnych

 

 

 

3.1 Liczba zawartych porozumień/umów               o współpracy                          3.2 Liczba osób bezrobotnych, które skorzystały z form wsparcia

3.3 Liczba pracodawców uczestniczących               w realizacji staży, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych

 

                                     

 

 

 

 

 

4.1 Liczba ofert pracy

4.2 Liczba powstałych spółdzielni socjalnych

4.3 Liczba osób, które rozpoczęły własną działalność

 

 

Powiatowy Urząd Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

Samorząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, miejscowi pracodawcy

 

 

Samorząd Gminy, organizacje pozarządowe

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

2. Ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia                            i ubóstwa rodzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

1. Przeciwdziałanie uzależnieniu się od świadczeń instytucji pomocy społecznej przez prowadzenie poradnictwa                     i  pracę socjalną                          z rodzinami dotkniętymi problemem bezrobocia

 

2. Objęcie niezbędnym wsparciem finansowym osób/rodzin                       w trudnej sytuacji bytowej z powodu braku stałych źródeł utrzymania  i umożliwienie im udziału we wszystkich dziedzinach życia

 

3. Podejmowanie działań na rzecz stabilizacji sytuacji mieszkaniowej rodzin

 

 

 

 

 

 

4. Dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

1.1 Liczba rodzin objętych pracą socjalną                    1.2  Liczba zrealizowanych kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi

1.3 Liczba usamodzielnionych osób/rodzin

  2.1 Liczba rodzin objętych wsparciem w formie zasiłków

2.2  Wysokość wydatków na pomoc finansową z powodu bezrobocia i ubóstwa

2.3 Liczba wypłacanych świadczeń rodzinnych i wychowawczych

3.1  Liczba rodzin korzystających                         z dodatków mieszkaniowych                   3.2  Liczba rodzin, które otrzymały lokal z zasobów Gminy                                      3.3  Liczba rodzin zagrożonych eksmisją

4.1 Liczba dzieci w szkołach i przedszkolu korzystających z posiłków finansowanych przez OPS

4.2 Liczba dzieci objętych dożywianiem w czasie wakacji letnich i ferii zimowych

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorząd Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorząd Gminy

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Administracja Szkół                         i Infrastruktury Społecznej, placówki oświatowe

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

2016-2020

3. Zapobieganie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich 1. Wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem

 

 

 

 

 

 

 

2. Świadczenie pomocy materialnej dla dzieci                               i młodzieży na podstawie ustawy

o systemie oświaty

 

 

 

 

3. Poszerzanie oferty  bezpłatnych ogólnie dostępnych zajęć  dla dzieci i młodzieży, zapewnienie dostępu do Internetu, „Orlików”

1.1 Ilość programów realizowanych w Gminie na rzecz dzieci i młodzieży

1.2  Ilość działających świetlic środowiskowych i wiejskich

1.3 Liczba dzieci korzystających z zajęć w świetlicach

 

2.1 Liczba wypłaconych stypendiów i zasiłków szkolnych

2.2  Wielkość nakładów finansowych ponoszonych przez Gminę na wsparcie uczniów

 

3.1 Liczba zorganizowanych zajęć przez poszczególne podmioty

3.2 Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach

 

 

 

Samorząd Gminy, Centrum Kultury, placówki oświatowe

 

 

 

 

Samorząd Gminy, Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej, placówki oświatowe

 

Centrum Kultury, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

Przewidywane efekty:

 • Możliwość nabycia nowych umiejętności zawodowych lub/i doświadczenia zawodowego.
 • Możliwość podjęcia stałego zatrudnienia.
 • Obniżenie stopy bezrobocia w Gminie.
 • Zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych.
 • Poprawa sytuacji materialnej rodzin.
 • Zmniejszenie liczby rodzin korzystających z zasiłków z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Zrównanie szans rozwoju dzieci i ich dostępu do różnych dóbr.

CEL II.

WSPIERANIE RODZIN PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I NIEZARADNYCH EKONOMICZNIE

 

CELE OPERACYJNE DZIAŁANIA WAKAŹNIKI REALIZATORZY CZAS REALIZACJI
1.

Wspieranie rodziny w jej prawidłowym wypełnianiu funkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wczesne diagnozowanie przez pracowników socjalnych i pedagogów problemów opiekuńczych     w rodzinie

 

 

 

 

2. Zapobieganie dezintegracji rodziny i umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez zapewnienie wsparcia asystenta rodziny

 

 

3. Stworzenie systemu wsparcia przez rodziny wspierające

 

 

 

 

 

4. Opracowanie                   i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny

 

5. Współpraca                     z koordynatorami pieczy zastępczej na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych

                                         6. Podnoszenie kompetencji rodzicielskich przez organizowanie                    i upowszechnianie udziału                                  w zróżnicowanych formach szkoleń np. Szkoła dla Rodziców

 

1.1 Liczba wniosków pracowników socjalnych o objęcie rodzin wsparciem asystenta rodziny

1.2 Liczba zgłoszonych rodzin przez wychowawców i pedagogów

 

2.1 Liczba rodzin, objętych wsparciem asystenta rodziny

2.2  Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

 

 

 

 

 

3.1 Liczba szkoleń dla przyszłych rodzin wspierających                           3.2  Liczba rodzin  wspierających zaangażowanych w pomoc rodzinom niewydolnym

4.1 Liczba opracowanych                              i zrealizowanych programów                                 4.2  Osiągane wskaźniki realizacji programu

5.1 Liczba dzieci, które powróciły z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych

 6.1 Liczba zrealizowanych zajęć dla rodziców                    6.2  Liczba rodziców uczestniczących                        w szkoleniach

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, PCPR

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorząd Gminy

 

 

 

OPS, Sąd Rejonowy, PCPR

 

 

 

 

 

Poradnia Psycholo-            giczno-Pedagogiczna, placówki oświatowe

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022

 

2.

Zapewnienie pomocy rodzinom                      w uzyskaniu stabilnej sytuacji bytowej

 

1.Wspieranie finansowe                               i rzeczowe rodzin w celu umożliwienia zaspokajania podstawowych potrzeb wszystkich członków rodziny

 

 

 

 

 

 

 

2. Pomoc rodzinom niezaradnym ekonomicznie                            w planowaniu wydatków                                   i realizowaniu budżetów domowych

3. Wspieranie rodziców w godzeniu pracy zawodowej z funkcją opiekuńczo-wychowawczą przez zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 oraz dzieciom w wieku przedszkolnym

1.1 Liczba rodzin                       z dziećmi objętych wsparciem w formie zasiłków w ramach ustawy o pomocy społecznej

1.2 Wysokość świadczeń rodzinnych i wychowawczych wypłacanych na rzecz dzieci

1.3 Liczba dzieci korzystających z dożywiania w szkołach

1.4  Liczba rodzin korzystających z Kart Dużej Rodziny

2.1  Liczba rodzin objętych treningami budżetowymi

 

 

 

 

 

3.1 Liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym

3.2. Liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorząd Gminy, Administracja Szkół                          i Infrastruktury Społecznej, placówki oświatowe

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

Samorząd Gminy, Administracja Szkół                           i Infrastruktury Społecznej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022

 

3. Zapobiegania marginalizacji dzieci z rodzin dysfunkcyj-  nych przez umożliwienie pełnego udziału             w  wydarze- niach kulturalnych, sportowych                      i społecznych 1.Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku letniego i zimowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży

 

 

 

 

3. Rozwój współpracy instytucji i organizacji na rzecz poprawy sytuacji dzieci zaniedbywanych

1.1 Liczba dzieci korzystających z zajęć w świetlicach

1.2 Liczba dzieci korzystająca z zorganizowanego wypoczynku

1.3 Liczba zorganizowanych turnusów

1.4 Liczba bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć i wydarzeń w Gminie dedyko-wanych dzieciom i młodzieży

 

2.1 Liczba utworzonych ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży

2.2 Liczba korzystających z zajęć w ośrodkach

 

3.1 Liczba organizacji na terenie Gminy realizujących działania na rzecz dzieci

 

 

 

 

Centrum Kultury,

Samorząd Gminy,

placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, GKRPA

 

 

 

 

 

 

Samorząd Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej,

 

 

 

Samorząd Gminy, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, Centrum Kultury

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

Przewidywane efekty:

 • Mniejsza liczba rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Ograniczenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.
 • Umożliwienie powrotu dzieci do rodzin biologicznych.
 • Poprawa sytuacji bytowej rodzin, szczególnie sytuacji dzieci.
 • Powstanie ośrodka wsparcia dla dzieci.
 • Przygotowanie rodzin wspierających.
 • Powstanie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 (żłobek, Kluby dziecięce).
 • Dostosowanie liczby miejsc opieki przedszkolnej do rzeczywistych potrzeb.
 • Utrwalenie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rodzin z dziećmi.


 

CEL III.

ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

CELE OPERACYJNE DZIAŁANIA WSKAŹNIKI REALIZATORZY CZAS REALIZACJI
1.

Rozwijanie systemu wsparcia środowisko-wego dla osób starszych oraz osób z niepełnospra- wnościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozwijanie usług opiekuń-czych, specjalisty-cznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuń-czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

2.Rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy

 

 

3. Wspieranie rodzin w zapewnieniu opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełno-sprawnymi

 

 

 

4. Promowanie idei wolontariatu na rzecz osób starszych oraz osób  niepełnosprawnych

1.1 Ilość osób objętych usługami opiekuńczymi

1.2 Ilość osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

2.1 Liczba osób kierowanych do ŚDS

2.2 Liczba osób korzystających                   z usług w ŚDS

 

 

 

3.1 Liczba korzystających ze świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów , specjalnych zasiłków opiekuńczych

3.2 Liczba osób objętych opieką środowiskową przez personel medyczny

 

4.1 Liczba wolontariuszy

4.2 Liczba osób objętych pomocą wolontariuszy

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki ochrony zdrowia

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022

 

2.                    Podnoszenie aktywności osób starszych

oraz                               osób  z niepeł-nosprawnością

1. Utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla seniorów i/lub klubów seniora

                           

 

2. Organizowanie imprez integracyjnych dla seniorów oraz wzmacniających więzi międzypoko-leniowe

 

3.Tworzenie warunków ograniczających zjawisko bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych

 

1. 1 Liczba utworzonych ośrodków

1.2  Liczba korzystających                    z oferty ośrodka/klubu

 

2.1 Liczba przedsięwzięć dedykowanych seniorom

 

 

 

 

3.1 Liczba projektów                         w zakresie aktywizacji zawodowej osób                 z niepełnosprawno- ściami

3.2 Liczba osób niepełnosprawnych podejmujących pracę

 

 

Samorząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, organizacje pozarządowe

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy

 

 

 

2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

3. Wyrównywa-nie szans seniorów oraz osób niepełnospra- wnych                        w dostępie do dóbr 1. Zapewnienie dostępu do Zachodniopo-morskiej Karty Seniora

 

2. Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej

 

3. Przygotowanie mieszkań chronionych dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

 

4. Rozwijanie  usług transportowych dla osób starszych oraz niepełnosprawnych

 

5. Rozwijanie współpracy                             z organizacjami pozarządowymi                  w zakresie działalności na rzecz osób z niepełno-sprawnością oraz seniorów

 

6. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat niepełno-prawności oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób starszych oraz niepełnosprawnych

 

7. Wspieranie osób starszych i osób z niepełnospraw-nością w uzyskaniu dostępu do przysługujących im ulg i uprawnień

1.1 Liczba wydanych Kart

 

 

 

 

2.1  Liczba zrealizowanych wniosków

 

 

 

3.1 Liczba utworzonych mieszkań chronionych

3.2 Liczba osób korzystających                  z mieszkalnictwa chronionego

 

4.1 Liczba zrealizowanych usług

 

 

 

5.1 Liczba organizacji pozarządowych

5.2 Liczba zadań publicznych zlecanych organizacjom

 

 

 

 

6.1 Liczba kampanii społecznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Liczba osób objętych poradnictwem

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Samorząd Gminy

 

 

 

 

Samorząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Samorząd Gminy, Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej

 

 

Samorząd Gminy, organizacje pozarządowe, OPS, ŚDS

 

 

 

 

 

 

OPS, ŚDS

organizacje pozarządowe, placówki oświatowe

 

 

 

 

OPS we współpracy             z PCPR

 

2016-2022

 

 

2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

Przewidywane efekty:

 • Integracja osób starszych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
 • Wyrównywanie poziomu życia seniorów i osób niepełnosprawnych.
 • Efektywna rehabilitacja społeczna.
 • Zwiększenie aktywności osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Zmniejszenie liczby osób kierowanych do domów pomocy społecznej.
 • Zapewnienie dziennej opieki dla osób wymagających wsparcia.
 • Zmiana postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

CEL IV.

PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU DYSFUNKCJI  ORAZ OGRANICZANIA ICH SPOŁECZNYCH SKUTKÓW

 

CELE OPERACYJNE DZIAŁANIA WSKAŹNIKI REALIZATORZY CZAS REALIZACJI
1.

Ograniczanie występowania zjawiska przemocy domowej

oraz

minimalizacja jej następstw

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy

 

 

 

 

3. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących                              z rodzinami doświadczającymi przemocy

 

 

                                          

4. Rozwijanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

1.1 Stopień realizacji zadań określonych w Programie

1.2 Liczba procedur Niebieskiej Karty realizowanych                        w Gminie

 

 

2.1 Liczba rodzin doświadczających przemocy objętych pomocą grup roboczych

2.2 Liczba rodzin korzystających z porad specjalistów

 

3.1 Liczba zrealizowanych szkoleń dla osób pracujących w obszarze przemocy domowej

 

 

                           

4.1 Liczba podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz ograniczania zjawiska przemocy domowej

4.2 Liczba kampanii społecznych

 

 

Zespół Interdyscyp-linarny ds. przeciw-działania przemocy

 

 

 

 

OPS, GKRPA, Punkt Konsultacyjny, Policja, Sąd, kuratorzy

 

 

 

Policja, OPS, oświata, ochrona zdrowia, GKRPA, organizacje pozarządowe

 

Policja, OPS, oświata, ochrona zdrowia, GKRPA, organizacje pozarządowe, kościoły

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

2.

Zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom/     rodzinom dotkniętych problemem uzależnień

 

1. Podejmowanie                      działań i realizacja programów profilaktycznych szczególnie skierowanych do młodzieży i dzieci

 

2. Zwiększenie dostępności  pomocy terapeutycznej                       i zapewnienie wysokiej jakości pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom

 

 

 

3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

4. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

5. Podnoszenie wiedzy i umiejęt-ności w zakresie diagnozowania oraz pomocy w związku  z nowymi zjawiskami              w obszarze uzależnień

                                          

6. Wspieranie działalności grup wsparcia

1.1 Liczba zrealizowanych programów

1.2 Liczba dzieci uczestniczących w koloniach/feriach profilaktycznych

 

2.1 Liczba osób zgłoszonych do GKRPA

2.2 Liczba osób podejmujących leczenie

2.3 Liczba osób                     i rodzin korzystających                       z Punktu konsultacyjnego

 

3.1 Stopień realizacji Programu

3.2 Wysokość nakładów finansowych na realizację Programu

 

 

4.1 Stopień realizacji Programu

4.2 Wysokość nakładów finansowych na realizację Programu

 

5.1 Liczba szkoleń i warsztatów dla osób zaangażo-wanych w pomoc

5.2 Liczba warsztatów dla rodziców i opiekunów

 

 

6.1 Liczba grup wsparcia

6.2 Liczba zrealizo-wanych projektów

GKRPA, placówki oświatowe, OPS, Zespół Interdyscyplinarny

 

 

OPS, GKRPA,

Zespół Interdyscyplinarny, Punkt Konsultacyjny

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Gminy, GKRPA, OPS, organizacje pozarządowe

 

 

Samorząd Gminy, GKRPA, OPS, organizacje pozarządowe

 

 

 

Samorząd Gminy, Policja, placówki oświatowe

 

 

 

 

 

Samorząd Gminy, GKRPA

                        2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

3. Ograniczenie występowania zjawiska bezdomności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aktualizacja i realizacja Programu pomocy osobom bezdomnym i przeciwdziałania zjawisku bezdomności                          w Gminie Chojna

 

 

2. Profesjonalna kompleksowa pomoc z wykorzystaniem indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności

 

 

 

 

 

3. Wspieranie finansowe osób/rodzin zagrożonych bezdomnością oraz osób bezdomnych

 

 

 

1.1  Liczba osób bezdomnych w Gminie

1.2 Liczba osób, które uzyskały lokal z zasobów komunalnych

1.3 Liczba osób

kierowanych do schronisk

 

2.1 Liczba zrealizowanych programów

2.2 Liczba osób bezdomnych aktywizowanych zawodowo

2.3 Liczba osób bezdomnych podejmujących walkę                                     z uzależnieniami

 

3.1 Liczba osób/rodzin objętych wsparciem finansowym

3.2 Wysokość nakładów finansowych na pomoc bezdomnym zagrożonych bezdomnością

                            Samorząd Gminy, OPS, organizacje pozarządowe

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS, GKRPA, PUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Gminy, OPS

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

4.

Realizacja działań na rzecz skutecznej readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne

 

1. Praca socjalna z osobami opuszczającymi zakłady karne ukierunkowane na usamodzielnienie i włączenie w życie społeczne

 

2. Aktywizacja zawodowa i pomoc w uzyskaniu niezależności finansowej

 

3. Umożliwienie podjęcia  lub kontynuacji terapii

 

1.1 Liczba osób objętych pracą socjalną, w tym w oparciu o kontrakt socjalny

 

 

 

 

2.1 Liczba osób objętych aktywizacją

2.2 Liczba osób uzyskujących zatrudnienie

 

 

3.1 Liczba osób korzystających z terapii

 

 

OPS, kuratorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUP, OPS

 

 

 

 

OPS, GKRPA

Grupa AA, Punkt konsultacyjny

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

2016-2022

 

5.

Wspieranie inicjatyw

oddolnych mających

na celu poprawę jakości życia mieszkańców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wspieranie aktywności organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej w realizacji projektów z różnych obszarów życia społecznego

 

2. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania pomocy sąsiedzkiej i tworzenia grup wsparcia

 

3. Stworzenie sprawnie

działającego systemu

informacyjnego

 

1.1 Liczba zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

1.2 Liczba realizowanych projektów

1.3 Wielkość środków finan-sowych ( własnych i pozyskanych)

 

2.1 Liczba działających grup samopomocowych

 

 

 

 

3.1 Liczba  punktów

informacyjnych i doradczych

3.2 Liczba broszur, ulotek, publikacji

 

Samorząd Gminy, organizacje pozarządowe, OPS, ASiIS, Centrum Kultury

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

Samorząd Gminy , OPS, placówki oświatowe

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

6.

Podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz wspierania mieszkańców                                w pokonywaniu trudności                    

1.Rozwój zasobów instytucjonalnych i kadrowych pomocy społecznej

 

 

 

 

 

 

 

2.Podniesienie kwalifikacji

kadr pomocy społecznej i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

 

 

 

 

 

3. Utworzenie w strukturze OPS zespołów pracy socjalnej z udziałem specjalistów

 

1.1. Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych

1.2. Liczba asystentów rodziny w strukturze OPS

1.3 Liczba wykwalifikowanych opiekunów

 

2.1 Liczba organizowanych szkoleń

2.2 Liczba pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

2.3 Liczba przeprowadzonych superwizji

 

3.1 Liczba działających  zespołów

3.2 Liczba rodzin objętych pracą zespołów

 

 

 

Samorząd Gminy , OPS

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPS

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2022

 

 

 

 

 

 

2017-2022

 

 

 

 

2018-2022

 

 

Przewidywane efekty:

 • Zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej.
 • Mniejsza liczba rodzin niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Ograniczenie liczby osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
 • Umożliwienie powrotu osobom opuszczającym zakłady karne do pełnego

i samodzielnego życia.

 • Poprawa sytuacji rodzin dotkniętych problemem uzależnienia.
 • Zwiększenie dostępności terapii indywidualnej i grupowej w zakresie uzależnień.
 • Zwiększenie wrażliwości społecznej na problemy współmieszkańców.
 • Rozwinięcie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach realizowanych projektów.
 • Podnoszenie jakości i dostępności usług świadczonych przez kadrę pomocy społecznej.
 • Rozwijanie wielokierunkowego systemu rozwiązywania problemów społecznych.
 • Utrwalenie współpracy instytucji i organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców.

 

VIII  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w każdej strategii jest jej finansowanie oraz pozyskanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań.

Zakłada się, że ramy finansowe  obejmują lata 2016-2022, gdyż w tym okresie będą realizowane w sposób ciągły zdefiniowane cele strategiczne  i zadania szczegółowe.

Przewiduje się, że realizacja proponowanych celów i działań nastąpi przy wykorzystaniu następujących źródeł finansowania:

 • środki własne pochodzące z budżetu Gminy
 • środki przekazane gminie z budżetu państwa (dotacje)
 • środki uzyskane w związku z realizacją programów rządowych
 • środki funduszy krajowych (PFRON)
 • środki pozyskane w ramach realizacji projektów systemowych i konkursowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • środki pochodzące z funduszy pomocowych Unii Europejskiej
 • środki finansowe pozyskiwane przez organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe
 • środki finansowe pozyskane z innych, nie wymienionych wyżej źródeł.

 

IX MONITORING I EWALUACJA

Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest procesem, w który zaangażowane powinny być wszystkie podmioty działające w obszarach objętych Strategią.

Istotnym elementem realizacji założeń i celów Strategii jest monitoring jej wdrażania.

            Monitoring to proces zbierania informacji i  systematyczne badanie, które opiera się na pytaniach: czy wdrażanie Strategii  przebiega zgodnie z planem, czy udaje się osiągać zamierzone rezultaty.

Prowadzony monitoring pozwala ocenić postępy z prowadzonych działań, zweryfikować tempo i kierunek, w którym zmierza realizacja Strategii  a następnie pozwala na bieżącą modyfikację działań, modyfikację harmonogramu i budżetu,  tak by w razie potrzeby  umożliwić dostosowanie usług publicznych do zmieniających się okoliczności.

Jednym z narzędzi procesu monitorowania Strategii będzie, każdego roku przedkładana Radzie Gminy, ocena zasobów pomocy społecznej przygotowywana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Istotnym narzędziem monitoringu Strategii będzie również analiza sprawozdań rzeczowo – finansowych oraz z efektów pracy innych podmiotów zaangażowanych w realizację Strategii.

Monitorowane będą również określone wskaźniki realizacji działań przypisane każdemu z wyznaczonych celów strategicznych.

Dane zebrane i opracowane w procesie monitoringu posłużą do ewaluacji Strategii.

         Ewaluacja – systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia.

Ewaluacja odpowiada na pytanie: czy i  w jaki sposób udało się osiągnąć zamierzone rezultaty oraz w jakim stopniu pozwoliły one na realizację celów Strategii.

Zasadniczym celem ewaluacji będzie stałe doskonalenie skuteczności i efektywności interwencji publicznej, rozumiane w kategoriach pozytywnych efektów społecznych  związanych  bezpośrednio z realizacją niniejszej Strategii.

Uzyskanie opinii na temat rzeczywistych rezultatów Strategii oraz czynników, które przyczyniły się do ich osiągnięcia oraz  identyfikacja  dobrych praktyk będzie też przydatna  w przyszłym planowaniu i  zarządzaniu Strategią.

X PODSUMOWANIE

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojna na lata 2016-2022 stanowi scenariusz interwencji samorządu terytorialnego Gminy, jego jednostek organizacyjnych oraz partnerów społecznych w obszarze pomocy społecznej  i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców.

Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie, zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób.

W myśl nowego podejścia  zinstytucjonalizowana pomoc społeczna oferuje pomoc finansową tylko jako instrument początkujący proces umożliwiający osobom, rodzinom i całemu społeczeństwu przezwyciężanie  trudnych sytuacji życiowych. Skuteczność tego procesu  wymaga zespolonych i skoordynowanych działań w oparciu o  interdyscyplinarną i wieloaspektową pracę instytucji publicznych i organizacji pozarządowych przy  aktywnym współudziale  społeczności lokalnej. Duże znaczenie ma trafne zidentyfikowanie potrzeb a także racjonalizacja działań  z jak najlepszym wykorzystaniem posiadanych zasobów.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Chojna na lata 2016 – 2022 została  dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb społecznych.

Zaplanowane sposoby ich zaspokajania są kontynuacją istniejącego systemu wsparcia i  uzupełnione o nowe  rozwiązania.

Wytyczone działania uwzględniają  możliwości finansowe i zakładają zaangażowanie oraz współpracę samorządu, jednostek  organizacyjnych oraz organizacji społecznych. Koordynatorem realizacji zapisów Strategii będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Strategia będzie podlegać okresowej weryfikacji i niezbędnym modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością społecznoekonomiczną  i przepisami prawa.