Przeciwdziałanie przemocy

stop

 

 

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHOJNA

POWOŁANY ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA GMINY CHOJNA  NR 55/VI/2011

Z DNIA  10 MARCA 2011 R.

MA SIEDZIBĘ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNIE  UL. JAGIELLOŃSKA 2

W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZĄ PRZEDSTAWICIELE

POMOCY SPOŁECZNEJ, POLICJI, OCHRONY ZDROWIA, OŚWIATY,

KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ, STRAŻY MIEJSKIEJ, GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, STOWARZYSZENIA „JESTEŚMY”


OFIARY ORAZ ŚWIADKOWIE  PRZEMOCY DOMOWEJ

MOGĄ  ZGŁASZAĆ SIĘ O POMOC DO WYŻEJ WYMIENIONYCH INSTYTUCJI OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE POD WSKAZANE NR TELEFONÓW :

  • KOMISARIAT POLICJI ( CAŁĄ DOBĘ) – 997, 112
                                                                             – 91 466 63 11, 91 466 63 28   
  • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

  ( OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7.15 DO 15.15) –  91 414 29 71

 

 

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

  • JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
  • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
  • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Formy przemocy

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.

Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

Zespół interdyscyplinarny – podstawowe informacje

 

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.
Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny są:
• Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
• Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane /niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego, itp./,
• Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych substancji odurzających.
• Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem /dziećmi/, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów, itp.,
• Rodziny, w których rodzice /opiekunowie/ są intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawni,
• Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
• Rodziny, których rodzice / lub jedno z rodziców/ są nieletni.

 

PRZYDATNE LINKI

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4838

Ministerstwo Sprawiedliwości – http://www.ms.gov.pl/

Rzecznik Praw Dziecka – http://brpd.gov.pl/

Centrum Wspirania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie – http://podswierkiem.org/

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny – http://www.sos.home.pl/

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – http://www.niebieskalinia.pl/

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw – http://www.pokrzywdzeni.gov.pl/