Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata2016 – 2021

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

NA LATA 2016 – 2021

chojna

 

WSTĘP

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Przemoc w rodzinie ma swój szczególny wymiar, ponieważ to rodzina powinna swym członkom gwarantować bezpieczny i harmonijny rozwój kształtujący osobowość człowieka, jego system norm i wartości. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe. Daje o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.

Przemoc w rodzinie dotyka ludzi niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu społecznego,  ma negatywny wpływ nie tylko na model życia rodzinnego, ale przenosi się na relacje i funkcjonowanie człowieka w innych płaszczyznach życia społecznego.

           Przemoc w rodzinie – zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe albo cyklicznie powtarzające się, umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby  w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Wyróżnia się następujące rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna – popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięścią, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • Przemoc psychiczna – wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.
 • Przemoc seksualna – wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • Przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, itp.
 • Zaniedbanie – to ciągłe niezaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i ekonomicznych.

         Rodziny dotknięte przemocą pozostają w trudnej sytuacji społecznej, co jest podstawą do udzielania im szczególnej pomocy przy użyciu metod i narzędzi określonych w obecnie obowiązującym porządku prawnym.

Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, to zadanie wynikające ze znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Program będzie realizowany w oparciu o następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390)
 • Ustawa z dnia 12 marca z 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 roku, poz.930, ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 1286 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2082 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Postępowania Karnego ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 1749)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami)

Program jest spójny z Programami:

 • Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy na lata 2014-2020
 • Wojewódzki Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2020
 • Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
 • Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chojna,
 • Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chojna.

 

 

 1. DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CHOJNA

          Diagnozowaniem zjawiska przemocy w rodzinie, profilaktyką w tym zakresie oraz koordynacją działań  pomocowych dla  rodzin doświadczających przemocy domowej zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Burmistrza Gminy Chojna Zarządzeniem Nr 55/V/2011 z dnia 10 marca 2011r.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • organizacji pozarządowej.

          W roku 2015 przeprowadzono wśród mieszkańców Gminy Chojna badania ankietowe w celu zdiagnozowania skali  lokalnych zagrożeń społecznych.

W obszarze zjawiska przemocy domowej wypowiedzi respondentów przedstawiały się następująco: 44% badanych uważa, iż zna niewiele przypadków przemocy w rodzinie, a 27% stwierdza, iż nie zna  takich przypadków, natomiast 28% zna wiele rodzin, w których stosowana jest przemoc.

Badanie wskazuje, iż przemoc w rodzinach jest zjawiskiem zauważalnym przez mieszkańców Gminy i stanowiącym istotne zagrożenie dla rodzin rozumianych jako instytucja, jak i dla ich poszczególnych członków.

Skalę zjawiska wśród mieszkańców przedstawiają poniższe tabele.

 

Tabela nr 1. Liczba mieszkańców  w Gminie Chojna doświadczających przemocy.

 

Rok

 

Liczba rodzin (na podstawie Niebieskich Kart)

 

Liczba osób w rodzinach

 

Odsetek osób z rodzin doświadczających przemocy w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców

 

2013

 

 

29

 

101

 

0,72 %

 

2014

 

 

62

 

218

 

1,56 %

 

2015

 

 

44

 

147

 

1,05 %

Źródło: Sprawozdania z działalności ZI

 

 Tabela nr 2. Liczba formularzy „Niebieska Karta A” przekazanych do Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

 

 

Rok

Liczba formularzy Niebieska Karta A przekazanych przewodniczące-mu ZI,  w tym:  

przekazane przez Policję

 

przekazane przez OPS

 

przekazane przez oświatę

 

przekazane przez ochronę zdrowia

 

przekazane przez GKRPA

 

2013

 

 

22

 

19

 

3

 

0

 

0

 

0

 

2014

 

 

42

 

37

 

4

 

1

 

0

 

0

 

2015

 

 

19

 

18

 

1

 

0

 

0

 

0

 Źródło: Sprawozdania z działalności ZI

          Z powyższych danych wynika, że najwięcej procedur Niebieskiej Karty rozpoczyna się od wypełnienia formularza A przez przedstawicieli policji, w drugiej kolejności przez pracowników socjalnych. Pozostałe podmioty uprawnione do wszczynania procedury NK nie  przekazały w analizowanym okresie formularza A.

        Rodziny, w których zdiagnozowano problem przemocy domowej zostają objęte interdyscyplinarnymi działaniami w ramach procedury  Niebieska Karta od momentu potwierdzenia przemocy  w rodzinie do czasu jej trwałego ustania.

 

Tabela nr 3. Liczba procedur „Niebieska Karta”  realizowanych przez Zespół Interdyscyplinarny.

 

 

Rok

Liczba prowadzonych procedur Liczba zgłoszeń, co do których nie było zasadności podejmowania działań Liczba zakończonych procedur
 

2013

 

 

34

 

0

 

14

 

2014

 

 

62

 

2

 

35

 

2015

 

 

25

 

2

 

33

Źródło: Sprawozdania z działalności ZI

 

         Zindywidualizowany plan pomocy rodzinom, w których występuje przemoc realizowany jest przez członków grup roboczych we współpracy z członkami tych rodzin z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pomocy.

Tabela nr 4. Liczba posiedzeń ZI i grup roboczych.

Rok Liczba posiedzeń ZI Liczba utworzonych grup roboczych Liczba posiedzeń grup

 

 

2013

 

 

21

 

27

 

47

 

2014

 

 

59

 

60

 

168

 

2015

 

 

25

 

43

 

125

Źródło: Sprawozdania z działalności ZI

 

         Z analizy procedur Niebieska Karta prowadzonych  wynika, że  najczęściej przemocy domowej doświadczały kobiety w wieku 35-60 lat, co potwierdzają  następujące dane:

 • w roku 2014 wśród kobiet doświadczających przemocy w rodzinie 24 kobiety były w wieku 35-60 lat, 10 kobiet miało powyżej 60 lat, 19 kobiet było w wieku między 18 a 35 lat;
 • w roku 2015 wśród kobiet doświadczających przemocy w rodzinie 30 kobiet było w wieku 35-60 lat, 6 kobiet miało powyżej 60 lat, 1 kobieta była w wieku między 18 a 35 lat.

          Osobami stosującymi przemoc byli głównie mężczyźni, w większości przypadków mający  problemy z nadużywaniem lub uzależnieni od alkoholu. Byli oni kierowani do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu nadużywania alkoholu w różnych formach: leczenie farmakologiczne, wsparcie psychologiczne, udział w spotkaniach grupy samopomocowej. Do Komisji w roku 2013 skierowano 17 osób stosujących przemoc, w roku 2014 – 24 osoby  a w roku 2015 skierowano 15 mężczyzn stosujących przemoc i nadużywających alkoholu.

         W ramach działań pomocowych osoby stosujące przemoc mogły uczestniczyć w „Programie  korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie”. W roku 2014  skierowano do udziału w programie 30 osób stosujących przemoc, 3 wzięły udział  i tylko 1 osoba zrealizowała  program. W roku 2015 na 17 osób skierowanych tylko 1 osoba stosująca przemoc w rodzinie uczestniczyła i ukończyła program.

           Przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna jest przestępstwem. Przestępstwo znęcania się jest przestępstwem ściganym z urzędu lub po złożeniu zawiadomienia, a organy ścigania mają obowiązek wszcząć postępowanie po otrzymaniu takiego zawiadomienia. Z danych statystycznych wynika, że znaczna część spraw z art. 207 kk zostaje umorzona. Najczęstszym powodem umarzania spraw bądź odmowy wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa, w których sprawcą jest osoba najbliższa dla ofiary jest brak dowodów  lub wycofanie się osoby doświadczającej przemocy.

 

Tabela nr 5. Zestawienie postępowań przygotowawczych i aktów oskarżenia

 

Rok

Ilość wszczętych postępowań przygotowawczych

 

Ilość umorzonych postępowań Ilość sformułowanych aktów oskarżenia
 

2013

 

 

20

 

8

 

12

 

2014

 

 

18

 

7

 

11

 

2015

 

 

15

 

11

 

4

Źródło: Dane Komisariatu Policji w Chojnie

 

         W Gminie Chojna nie odnotowano w latach 2013-2015 aktów przemocy skierowanych bezpośrednio wobec dzieci. Często są one jednak świadkami przemocy, co niekorzystnie wpływa na ich sytuację i dalszy rozwój. Wśród wszystkich  rodzin, w których występowała przemoc odsetek rodzin z małoletnimi dziećmi wynosił

w roku 2014  51,6% (32 rodziny  – 45 dzieci)

w roku 2015  54,5%  (24 rodziny czyli –  52 dzieci)

Z powodu niewydolności opiekuńczo-wychowawczej w analizowanym okresie 19 rodzin zostało objętych nadzorem kuratora, a  w  9 przypadkach jednym z powodów nadzoru była przemoc w rodzinie. Nie odnotowano w latach 2013-2015 odebrania dzieci z powodu przemocy w rodzinie.

          Wszystkie rodziny doświadczające przemocy domowej były objęte pracą socjalną, uzyskały informacje o możliwości korzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistów

(prawnik, psycholog, mediator) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Udzielano również pomocy finansowej ze środków własnych Gminy Chojna na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny.

 

Tabela nr 6. Pomoc udzielna z powodu przemocy w rodzinie

 

Rok

 

 

Ilość rodzin

 

Ilość osób w rodzinach

 

2013

 

 

15

 

51

 

2014

 

 

31

 

105

 

2015

 

 

17

 

60

Źródło: Dane własne Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie


 1. CEL GŁÓWNY I OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ PROGRAMU

          Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa dla samorządu gminnego następujące zadania:

 1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działanie edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;                 3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 3. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

        Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2016 – 2021 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji programu na lata 2010 – 2015.

 

CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Chojna oraz zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy.


OBSZARY  ODDZIAŁYWAŃ

 Profilaktyka zjawiska przemocy domowej oraz edukacja społeczności lokalnej.

 • Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
 • Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
 1. Podnoszenie kompetencji służb i osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania i pomocy osobom doświadczający przemocy domowej.

 

III. ADRESACI  PROGRAMU

 Program skierowany jest do:

 1. ogółu mieszkańców Gminy Chojna, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie;
 2. osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 3. osób stosujących przemoc w rodzinie;
 4. świadków przemocy w rodzinie;
 5. służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

 1. REALIZATORZY PROGRAMU

          Niniejszy Program przedstawia szerokie spektrum działań wobec problemu przemocy domowej i tworzy ramy zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chojna. Skuteczność wdrożenia i realizacji Programu zależy od zaangażowania poszczególnych instytucji i organizacji w działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania i pomocy  rodzinom.

Realizatorami  niniejszego Programu  będą:

 • Burmistrz Gminy Chojna
 • Zespół Interdyscyplinarny jako koordynator realizacji Programu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Komisariat Policji w Chojnie,
 • Placówki ochrony zdrowia,
 • Placówki oświatowe,

we współpracy z :

 • Organizacjami pozarządowymi,
 • Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • Sądem Rejonowym w Gryfinie,
 • Centrum Kultury w Chojnie,
 • Sołectwami,
 • Punktem Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

 

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE I  ZADANIA  DO  REALIZACJI


 1. 1 Organizowanie skutecznych działań w zakresie przeciwdziałania występowania zjawiska przemocy w rodzinie

 Zadania:

 1. Diagnozowanie rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie na obszarze Gminy Chojna.
 2. Podniesienie wiedzy i wrażliwości społeczności lokalnej na zjawisko przemocy domowej.
 3. Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz udział w kampaniach ogólnopolskich.
 4. Upowszechnianie informacji w zakresie możliwości uzyskania pomocy w sytuacji zagrożenia lub doświadczania przemocy w rodzinie.
 5. Promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy.
 6. Umożliwienie dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą udziału w letnich koloniach i obozach profilaktycznych.

 

 1. 2 Zwiększenie dostępności oraz skuteczności działań w zakresie zapewnienia ochrony i wsparcia osób doświadczających przemocy domowej

Zadania:

 1. Kontynuacja działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą domową, w szczególności zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, do ośrodków wsparcia i  interwencji kryzysowej.
 3. Rozbudowa gminnej sieci placówek udzielających pomocy rodzinom doświadczającym przemocy przez utworzenie punktu konsultacyjnego oraz gminnego ośrodka wsparcia.
 4. Zapewnienie pomocy finansowej oraz wsparcia asystenta rodziny.
 5. Rozpowszechnienie informacji dotyczących funkcjonowania Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”.
 6. Ułatwienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie otrzymania mieszkania z zasobów gminy.
 7. Monitorowanie skuteczności podejmowanych oddziaływań w rozwiązanie problemu przemocy w rodzinie.

 

 1. 3 Skuteczne oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie zmierzające do trwałej zmiany  zachowania

 Zadania:

 1. Stosowanie procedury „Niebieska Karta”.

2.Wspólpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

 1. Występowanie z wnioskami o zakaz kontaktowania się lub zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz z wnioskami o opuszczenie lokalu.

4.Pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zakresie walki z uzależnieniami.

 1. Monitorowanie sytuacji osób, które stosowały przemoc w rodzinie pod kątem trwałości zmiany zachowania.

 

 1. 4 Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu zwiększenia jakości świadczonych usług

 Zadania:

 1. Udział w szkoleniach i konferencjach członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz innych osób profesjonalnie zaangażowanych w pomoc rodzinom doświadczającym przemocy.
 2. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Aktualizowanie bazy danych dotyczącej placówek udzielających specjalistycznej pomocy i zakresu oferowanej pomocy.


 1. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

 

 

CELE

 

DZIAŁANIA

 

WSKAŹNIKI

 

 

REALIZATORZY  CZAS REALIZACJI

 

Organizowanie skutecznych działań   w zakresie przeciwdziałania występowaniu zjawiska przemocy              w rodzinie 1. Diagnozowanie rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie na obszarze Gminy Chojna oraz monitorowanie skali zjawiska 1. liczba rodzin zagrożonych przemocą na  podstawie wywiadów środowiskowych

2. liczba rodzin dotkniętych przemocą na podstawie sprawozdań własnych ZI oraz danych statystycznych innych podmiotów

3. liczba formularzy Niebieska Karta A wpływających do przewodniczącej ZI

 

Pracownicy socjalni, przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia, funkcjonariusze policji, Zespół Interdyscyplinarny

 

przez cały czas realizacji Programu

2. Podniesienie wiedzy i wrażliwości społeczności lokalnej na zjawisko przemocy domowej z wykorzystaniem plakatów , broszur oraz  udział w kampaniach ogólnopolskich i regionalnych, organizowanie imprez kulturalnych

 

1. liczba rozpowszechnionych broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy,

2. ilość imprez dla społeczności lokalnej

Zespół Interdyscyplinarny, Centrum Kultury, organizacje pozarządowe

 

w każdym roku realizacji Programu

3. Realizacja programów profilaktycznych                   i edukacyjnych                   w placówkach oświatowych 1. ilość programów zrealizowanych w szkołach dla uczniów

2. ilość profesjonalnych spektakli

3. liczba uczestników              i odbiorców

 

Placówki oświatowe we współpracy                    z GKRPA oraz ZI

 

w każdym roku realizacji Programu

4. Upowszechnianie informacji  o lokalnym systemie pomocy i wsparcia osób uwikłanych w zjawisko przemocy domowej lub zagrożonych przemocą rzez przygotowanie           i rozpowszechnianie ulotek, zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy              i OPS-u oraz tablicach informacyjnych

 

1. liczba dystrybuowanych ulotek

2. liczba przygotowanych materiałów informacyjnych                o instytucjach udzielających profesjonalnej pomocy

ZI we współpracy                  z Urzędem Miejskim             i sołtysami , Ośrodkiem Pomocy Społecznej, GKRPA, Policją, szkołami i placówkami ochrony zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi

 

w każdym roku realizacji Programu

5. Promowanie metod  wychowawczych bez użycia przemocy

 

1. ilość programów zrealizowanych dla rodziców Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, placówki oświatowe

 

w każdym roku realizacji Programu

 

6. Umożliwienie dzieciom z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą udziału  w koloniach i obozach wakacyjnych

 

1. liczba dzieci skierowanych na wypoczynek letni Ośrodek Pomocy Społecznej, GKRPA

 

w okresie wakacji

w każdym roku realizacji Programu

Zwiększenie dostępności oraz skuteczności działań  w zakresie zapewnienia ochrony  i wsparcia osób doświadczających  przemocy domowej 1. Kontynuacja działalności Zespołu Interdyscyplinarnego – realizacja planów pomocy rodzinom doświadczającym przemocy w ramach procedury Niebieska Karta.

 

1. ilość procedur NK

2. ilość posiedzeń ZI

3. ilość grup roboczych

Zespół Interdyscyplinarny

 

przez cały czas realizacji Programu

2. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom dotkniętym przemocą domową,                               w szczególności zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego,  ośrodków wsparcia                i interwencji kryzysowej

 

1. liczba rodzin korzystających               z poradnictwa

2. liczba rodzin skierowanych do ośrodków dla ofiar przemocy

3. liczba rodzin , które skorzystały z OIK

 

 

 

 

Zespół Interdyscyplinarny we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie               w Gryfinie

 

w każdym roku realizacji Programu

 

 

 

 

3. Rozbudowa gminnej

sieci placówek udzielających pomocy rodzinom doświadczającym przemocy przez utworzenie punktu konsultacyjnego oraz gminnego ośrodka wsparcia

 

 

 

1.liczba utworzonych punktów konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

2. liczba utworzonych ośrodków wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Burmistrz Gmina Chojna , Zespół Interdyscyplinarny

 

Realizacja od roku 2018

4. Zapewnienie pomocy finansowej  oraz wsparcia asystenta rodziny 1.liczba rodzin, które otrzymały pomoc finansową z OPS

2. kwota udzielonej pomocy finansowej

3.liczba rodzin  objętych wsparciem asystenta rodziny

 

OPS

 

przez cały czas realizacji Programu

5. Rozpowszechnienie

informacji dotyczących funkcjonowania Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia”

 

1. liczba ulotek informujących o Niebieskiej Linii Zespół Interdyscyplinarny

 

w każdym roku realizacji Programu

6. Ułatwienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie otrzymania mieszkania z zasobów gminy                ( dodatkowe punkty na podstawie Regulaminu)

 

1. liczba rodzin, zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania z zasobów gminy

2. liczba rodzin, które otrzymały mieszkanie z zasobów gminy

Komisja mieszkaniowa

 

 

przez cały czas realizacji Programu

7. Monitorowanie skuteczności podejmowanych oddziaływań w rozwiązanie problemu przemocy  w rodzinie

 

1. liczba zakończonych procedur z powodu ustania przemocy Zespół Interdyscyplinarny

 

przez cały czas realizacji Programu

Skuteczne oddziaływanie na osoby stosujące przemoc  w rodzinie zmierzające do trwałej zmiany  zachowania . Stosowanie procedury  „Niebieska Karta”

 

1. liczba formularzy Niebieska Karta D

2. Ilość tzw. „Żółtych kartek” przekazanych

osobom stosującym przemoc  w rodzinie

 

 

Zespół Interdyscyplinarny

 

przez cały czas realizacji Programu

 

 

 

2. Kierowanie osób stosujących przemoc do udziału w  programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy. 1. liczba zgłoszonych do udziału programie

2. liczba osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny

Zespół Interdyscyplinarny we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie               w Gryfinie

 

w każdym roku realizacji Programu

 

3. Występowanie                  z wnioskami o zakaz  kontaktowania się lub zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz z wnioskami o opuszczenie lokalu

 

1. ilość złożonych wniosków Policja, Zespół Interdyscyplinarny

 

w każdym roku realizacji Programu

4. Pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie w zakresie walki z uzależnieniami

 

 

 

1. liczba osób skierowanych do GKRPA

2. liczba osób podejmujących leczenie

GKRPA, Poradnia odwykowa, Punkt konsultacyjny, Grupa AA „Świt”

 

w każdym roku realizacji Programu

 

5. Monitorowanie sytuacji osób, które stosowały przemoc

w rodzinie

1.liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, które po ukończeniu programów

ponownie

stosowały przemocy wobec członków rodziny

 

Pracownicy socjalni OPS, Policja, ZI

 

przez cały czas realizacji Programu

 

Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu zwiększenia jakości  świadczonych usług

 

1. Udział                              w szkoleniach                        i konferencjach członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz innych osób profesjonalnie zaangażowanych               w pomoc rodzinom doświadczającym przemocy

 

1. liczba szkoleń,                w  których uczestniczyli członkowie ZI  i grup roboczych

 

ZI w porozumieniu               z instytucjami szkoleniowymi

 

w każdym roku realizacji Programu

2. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

1. liczba spotkań                 o charakterze superwizji Zespół Interdyscyplinarny, grupy robocze we współpracy z superwizorami zewnętrznymi

 

w każdym roku realizacji Programu

3. Aktualizowanie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów, stosowanych procedur oraz bazy danych dotyczącej placówek udzielających specjalistycznej pomocy  i zakresu oferowanej pomocy

 

1. liczba roboczych spotkań członków ZI               i grup roboczych Zespół Interdyscyplinarny, grupy robocze

 

w każdym roku realizacji Programu

 

 

VII. ZAKŁADANE EFEKTY

            Zakłada się, że działania podjęte w  ramach Programu doprowadzą do:

 • pogłębienia wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy domowej,
 • zwiększenia społecznej wrażliwości i zaangażowania w problematykę przeciwdziałania przemocy,
 • zmniejszenia liczby osób i rodzin dotkniętych przemocą,
 • usprawnienia systemu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, w tym zapewnienie miejsc w całodobowych placówkach udzielających pomocy,
 • zwiększenia kompetencji osób pracujących w obszarze przemocy domowej,
 • poprawy współpracy służb i  organizacji działających w zakresie przemocy w rodzinie,
 • spadku liczby osób, które powracają do stosowania przemocy w rodzinie.

 

VIII. MONITOROWANIE PROGRAMU

           Monitorowanie realizacji Programu odbywać się będzie w oparciu o sprawozdawczość podmiotów zaangażowanych w jego realizację.

Bieżący nadzór nad realizacją Programu  umożliwi  podejmowanie niezbędnych działań i wprowadzanie ewentualnych  korekt  w planie realizacji w celu   osiągnięcia celów wyznaczonych  w Programie.


 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

           Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie są środki własne Gminy oraz pozyskane dotacje celowe na realizację zadań z tego obszaru.