Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:

– posiadać tytuł prawny do lokalu,

– posiadać dochód w wysokości określonej w ustawie,

– posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie.

 

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny ( gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

 

DOCHÓD

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym  obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Od dnia 01.03.2015 r. wysokość najniższej emerytury wynosi: 880,45 zł 175% – 1.540,79 zł gospodarstwo jednoosobowe 125% – 1.100,56 zł gospodarstwo wieloosobowe

W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,  chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się:
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

– dodatków dla sierot zupełnych,

– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

– pomocy w zakresie dożywiania,

– zasiłków pielęgnacyjnych,

– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

– dodatku mieszkaniowego,

– dodatku energetycznego,

– zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia  20 marca 2005 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów  politycznych.

 

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć mieszkanie o odpowiedniej powierzchni. Ustawa określa tzw. powierzchnie normatywną, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:

– 35 m.2 na 1 osobę

– 40 m.2 na 2 osoby

– 45 m.2 na 3 osoby

– 55 m.2 na 4 osoby

– 65 m.2 na 5 osób

– 70 m.2 na 6 osób,

a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m.2.

 

Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m.kw., jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania  w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie  przekracza normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

– 30 % albo

– 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %

 

Dopuszczalne przekroczenia powierzchni wynoszą:

– dla 1 osoby 35 m2 + 30 proc. = 45,5 m2 + 50 proc. = 52,5 m2

– dla 2 osób 40 m2 + 30 proc. = 52 m2 + 50 proc. = 60 m2

– dla 3 osób 45 m2 + 30 proc. = 58,5 m2 + 50 proc. = 67,5 m2

– dla 4 osób 55 m2 + 30 proc. = 71,5 m2 + 50 proc. = 82,5 m2

– dla 5 osób 65 m2 + 30 proc. = 84,5 m2 + 50 proc. = 97,5 m2

– dla 6 osób 70 m2+ 30 proc. = 91 m2 + 50 proc. = 105 m2
WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Jeżeli dochód jest niższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:

– 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,

– 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,

– 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

 

Jeżeli dochód jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym:

– 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,

– 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,

– 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym


Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza deklarację o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2 % kwoty najniższej emerytury.

 

DODATEK   ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Zryczałtowany dodatek energetyczny  wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi:

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,09 zł. miesięcznie;

dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,40 zł. miesięcznie;

dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł. miesięcznie.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. od 1 maja 2017 r. wysokość dodatku energetycznego wynosi:

dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotnie gospodarującą wynosi – 11,22 zł/miesiąc

dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/misiąc

dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Uwaga! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

– kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy   sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

– rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną.